shell

壳层(英语:Shell)在计算机科学中,是指“提供用户使用接口”的软件,通常指的是命令行界面的解析器。一般来说,这个词是指操作系统中,提供访问内核所提供之服务的程序。[ 百科 ]

标签排行榜 本月 · 全部

  1. 妙手空空 +38
  2. Mailerm +11
  3. lanffy +10
  4. xelz +10
  5. jimhs +2
  6. Julien +2
  7. zhangrxiang +2
  8. Chang1ng +2
  9. spacewander +2
  10. livem +2