vim

Vim是从vi发展出来的一个文本编辑器。代码补全、编译及错误跳转等方便编程的功能特别丰富,在程序员中被广泛使用。和Emacs并列成为类Unix系统用户最喜欢的编辑器。[ 百科 ]

标签排行榜 本月 · 全部

  1. i38me +26
  2. railgun +14
  3. luckyw +6
  4. array_huang +6
  5. _ipo +5
  6. 吞枣 +5
  7. ARGUS +5
  8. luofeiyu +4
  9. 小天狼星 +3
  10. tomato +2