vim

Vim是从vi发展出来的一个文本编辑器。代码补全、编译及错误跳转等方便编程的功能特别丰富,在程序员中被广泛使用。和Emacs并列成为类Unix系统用户最喜欢的编辑器。[ 百科 ]

推广链接

标签排行榜 本月 · 全部

  1. 星星_58 +26
  2. ForkKillet +12
  3. 小天狼星 +12
  4. mumumu +5
  5. AnthonyYMH +3
  6. harriszh +3
  7. liuchengxu +3
  8. 辛丁己 +3
  9. Yi_Zhi_Yu +3