vim

Vim是从vi发展出来的一个文本编辑器。代码补全、编译及错误跳转等方便编程的功能特别丰富,在程序员中被广泛使用。和Emacs并列成为类Unix系统用户最喜欢的编辑器。[ 百科 ]

推广链接

标签排行榜 本月 · 全部

  1. 小天狼星 +25
  2. 胖胖胖胖虎阿 +22
  3. chow +5
  4. vimtutor +3
  5. ForkKillet +1