º_z

º_z 查看完整档案

填写现居城市  |  填写毕业院校  |  填写所在公司/组织填写个人主网站
编辑
_ | |__ _ _ __ _ | '_ \| | | |/ _` | | |_) | |_| | (_| | |_.__/ \__,_|\__, | |___/ 个人简介什么都没有

个人动态

º_z 提出了问题 · 2020-12-12

解决将分类下的叶子类目放到同一个数组中变成一个二维数组要怎么实现?

这是一个分类,我需要将这个数组转化成下面的格式,怎么转换,上面的分类的叶子类目可能有3级 可能是4级


array (
 0 => 
 array (
  'cat_id' => '2610',
  'cat_name' => '优选商城办公用品',
  'parent_id' => '0',
  'grade' => '1',
 ),
 1 => 
 array (
  'cat_id' => '2611',
  'cat_name' => '办公设备',
  'parent_id' => '2610',
  'grade' => '2',
 ),
 2 => 
 array (
  'cat_id' => '2612',
  'cat_name' => '扫描仪',
  'parent_id' => '2611',
  'grade' => '3',
 ),
 3 => 
 array (
  'cat_id' => '2613',
  'cat_name' => '平板式扫描仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 4 => 
 array (
  'cat_id' => '2614',
  'cat_name' => '便携式扫描仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 5 => 
 array (
  'cat_id' => '2615',
  'cat_name' => '高拍仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 6 => 
 array (
  'cat_id' => '2616',
  'cat_name' => '馈纸式扫描仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 7 => 
 array (
  'cat_id' => '2617',
  'cat_name' => '名片扫描仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 8 => 
 array (
  'cat_id' => '2618',
  'cat_name' => '条码扫描器',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 9 => 
 array (
  'cat_id' => '2619',
  'cat_name' => '工程扫描仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 10 => 
 array (
  'cat_id' => '2620',
  'cat_name' => '书刊扫描仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 11 => 
 array (
  'cat_id' => '2621',
  'cat_name' => '非接触式扫描仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 12 => 
 array (
  'cat_id' => '2622',
  'cat_name' => '扫描仪配件',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 13 => 
 array (
  'cat_id' => '2623',
  'cat_name' => '条码扫描枪配件',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 14 => 
 array (
  'cat_id' => '2624',
  'cat_name' => '大幅面扫描仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 15 => 
 array (
  'cat_id' => '2627',
  'cat_name' => '分类35',
  'parent_id' => '0',
  'grade' => '1',
 ),
 16 => 
 array (
  'cat_id' => '2640',
  'cat_name' => '分类8',
  'parent_id' => '2627',
  'grade' => '2',
 ),
 17 => 
 array (
  'cat_id' => '2641',
  'cat_name' => '分类9',
  'parent_id' => '2640',
  'grade' => '3',
 ),
 18 => 
 array (
  'cat_id' => '2673',
  'cat_name' => '优选办公用品',
  'parent_id' => '0',
  'grade' => '1',
 ),
 19 => 
 array (
  'cat_id' => '2674',
  'cat_name' => '办公文具',
  'parent_id' => '2673',
  'grade' => '2',
 ),
 20 => 
 array (
  'cat_id' => '2675',
  'cat_name' => '胶装本',
  'parent_id' => '2674',
  'grade' => '3',
 ),
 21 => 
 array (
  'cat_id' => '2676',
  'cat_name' => '文具本',
  'parent_id' => '2674',
  'grade' => '3',
 ),
 22 => 
 array (
  'cat_id' => '2677',
  'cat_name' => '分类8',
  'parent_id' => '2678',
  'grade' => '2',
 ),
 23 => 
 array (
  'cat_id' => '2678',
  'cat_name' => '测试分类',
  'parent_id' => '0',
  'grade' => '1',
 ),
)

转成如下格式的数组

array (
 0 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300010005',
  'cat_name3' => '一次性餐具',
  'cat_id2' => '10030001',
  'cat_name2' => '餐具',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 1 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300010006',
  'cat_name3' => '保鲜膜/保鲜袋',
  'cat_id2' => '10030001',
  'cat_name2' => '餐具',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 2 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300010001',
  'cat_name3' => '碗筷',
  'cat_id2' => '10030001',
  'cat_name2' => '餐具',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 3 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300010002',
  'cat_name3' => '保温饭盒',
  'cat_id2' => '10030001',
  'cat_name2' => '餐具',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 4 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300010003',
  'cat_name3' => '保鲜碗/盒',
  'cat_id2' => '10030001',
  'cat_name2' => '餐具',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 5 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300010007',
  'cat_name3' => '密封/密实袋',
  'cat_id2' => '10030001',
  'cat_name2' => '餐具',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 6 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300060008',
  'cat_name3' => '酱油',
  'cat_id2' => '10030006',
  'cat_name2' => '粮油调味',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 7 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300060012',
  'cat_name3' => '蚝油',
  'cat_id2' => '10030006',
  'cat_name2' => '粮油调味',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 8 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300060010',
  'cat_name3' => '醋',
  'cat_id2' => '10030006',
  'cat_name2' => '粮油调味',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 9 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300060014',
  'cat_name3' => '酱料',
  'cat_id2' => '10030006',
  'cat_name2' => '粮油调味',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 10 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300060013',
  'cat_name3' => '花椒/大料',
  'cat_id2' => '10030006',
  'cat_name2' => '粮油调味',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 )

关注 2 回答 1

º_z 提出了问题 · 2020-12-12

解决将分类下的叶子类目放到同一个数组中变成一个二维数组要怎么实现?

这是一个分类,我需要将这个数组转化成下面的格式,怎么转换,上面的分类的叶子类目可能有3级 可能是4级


array (
 0 => 
 array (
  'cat_id' => '2610',
  'cat_name' => '优选商城办公用品',
  'parent_id' => '0',
  'grade' => '1',
 ),
 1 => 
 array (
  'cat_id' => '2611',
  'cat_name' => '办公设备',
  'parent_id' => '2610',
  'grade' => '2',
 ),
 2 => 
 array (
  'cat_id' => '2612',
  'cat_name' => '扫描仪',
  'parent_id' => '2611',
  'grade' => '3',
 ),
 3 => 
 array (
  'cat_id' => '2613',
  'cat_name' => '平板式扫描仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 4 => 
 array (
  'cat_id' => '2614',
  'cat_name' => '便携式扫描仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 5 => 
 array (
  'cat_id' => '2615',
  'cat_name' => '高拍仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 6 => 
 array (
  'cat_id' => '2616',
  'cat_name' => '馈纸式扫描仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 7 => 
 array (
  'cat_id' => '2617',
  'cat_name' => '名片扫描仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 8 => 
 array (
  'cat_id' => '2618',
  'cat_name' => '条码扫描器',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 9 => 
 array (
  'cat_id' => '2619',
  'cat_name' => '工程扫描仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 10 => 
 array (
  'cat_id' => '2620',
  'cat_name' => '书刊扫描仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 11 => 
 array (
  'cat_id' => '2621',
  'cat_name' => '非接触式扫描仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 12 => 
 array (
  'cat_id' => '2622',
  'cat_name' => '扫描仪配件',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 13 => 
 array (
  'cat_id' => '2623',
  'cat_name' => '条码扫描枪配件',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 14 => 
 array (
  'cat_id' => '2624',
  'cat_name' => '大幅面扫描仪',
  'parent_id' => '2612',
  'grade' => '4',
 ),
 15 => 
 array (
  'cat_id' => '2627',
  'cat_name' => '分类35',
  'parent_id' => '0',
  'grade' => '1',
 ),
 16 => 
 array (
  'cat_id' => '2640',
  'cat_name' => '分类8',
  'parent_id' => '2627',
  'grade' => '2',
 ),
 17 => 
 array (
  'cat_id' => '2641',
  'cat_name' => '分类9',
  'parent_id' => '2640',
  'grade' => '3',
 ),
 18 => 
 array (
  'cat_id' => '2673',
  'cat_name' => '优选办公用品',
  'parent_id' => '0',
  'grade' => '1',
 ),
 19 => 
 array (
  'cat_id' => '2674',
  'cat_name' => '办公文具',
  'parent_id' => '2673',
  'grade' => '2',
 ),
 20 => 
 array (
  'cat_id' => '2675',
  'cat_name' => '胶装本',
  'parent_id' => '2674',
  'grade' => '3',
 ),
 21 => 
 array (
  'cat_id' => '2676',
  'cat_name' => '文具本',
  'parent_id' => '2674',
  'grade' => '3',
 ),
 22 => 
 array (
  'cat_id' => '2677',
  'cat_name' => '分类8',
  'parent_id' => '2678',
  'grade' => '2',
 ),
 23 => 
 array (
  'cat_id' => '2678',
  'cat_name' => '测试分类',
  'parent_id' => '0',
  'grade' => '1',
 ),
)

转成如下格式的数组

array (
 0 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300010005',
  'cat_name3' => '一次性餐具',
  'cat_id2' => '10030001',
  'cat_name2' => '餐具',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 1 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300010006',
  'cat_name3' => '保鲜膜/保鲜袋',
  'cat_id2' => '10030001',
  'cat_name2' => '餐具',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 2 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300010001',
  'cat_name3' => '碗筷',
  'cat_id2' => '10030001',
  'cat_name2' => '餐具',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 3 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300010002',
  'cat_name3' => '保温饭盒',
  'cat_id2' => '10030001',
  'cat_name2' => '餐具',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 4 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300010003',
  'cat_name3' => '保鲜碗/盒',
  'cat_id2' => '10030001',
  'cat_name2' => '餐具',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 5 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300010007',
  'cat_name3' => '密封/密实袋',
  'cat_id2' => '10030001',
  'cat_name2' => '餐具',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 6 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300060008',
  'cat_name3' => '酱油',
  'cat_id2' => '10030006',
  'cat_name2' => '粮油调味',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 7 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300060012',
  'cat_name3' => '蚝油',
  'cat_id2' => '10030006',
  'cat_name2' => '粮油调味',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 8 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300060010',
  'cat_name3' => '醋',
  'cat_id2' => '10030006',
  'cat_name2' => '粮油调味',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 9 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300060014',
  'cat_name3' => '酱料',
  'cat_id2' => '10030006',
  'cat_name2' => '粮油调味',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 10 => 
 array (
  'cat_id3' => '100300060013',
  'cat_name3' => '花椒/大料',
  'cat_id2' => '10030006',
  'cat_name2' => '粮油调味',
  'cat_id1' => '1003',
  'cat_name1' => '生活用品',
 ),
 )

关注 2 回答 1

º_z 关注了用户 · 2020-12-05

简单 @jiandan_5ef015d519325

关注 4

º_z 赞了回答 · 2020-12-05

解决php删除数组中的重复数据,只留下没有重复的数据怎么实现?

$map = [];
foreach ($arr as $v) {
  if(array_key_exists($v['attr_id'],$map)){
    $map[$v['attr_id']]++;
  }else{
    $map[$v['attr_id']]=1;
  }
}

$rs = [];
for ($i=0; $i < count($arr); $i++) { 
  if($map[$arr[$i]['attr_id']] == 1){
    array_push($rs,$arr[$i]);
  }
}

print_r($rs);

关注 3 回答 2

º_z 提出了问题 · 2020-12-05

解决php删除数组中的重复数据,只留下没有重复的数据怎么实现?

array(
  0 =>array('attr_id' => '1','attr_name' => '颜色',),
  1 =>array('attr_id' => '3','attr_name' => '重量',),
  2 =>array('attr_id' => '4','attr_name' => '速度',),
  3 =>array('attr_id' => '1','attr_name' => '颜色',),
  4 =>array('attr_id' => '3','attr_name' => '重量',),
  5 =>array('attr_id' => '4','attr_name' => '速度',),
  6 =>array('attr_id' => '5','attr_name' => '力量',),
  7 =>array('attr_id' => '6','attr_name' => '型号',),
);

数组中重复的 attr_name 为 (颜色、重量、速度) 我要删除数组中的这些值,只留下 attr_name 为 (力量、型号) 的

如下效果

$arr = array(
  0 =>array('attr_id' => '5','attr_name' => '力量',),
  1 =>array('attr_id' => '6','attr_name' => '型号',),
);

关注 3 回答 2

º_z 提出了问题 · 2020-07-31

用工具postman请求没问题,可以返回数据,用curl请求却一直转圈

用工具postman请求没问题,可以返回数据,用curl请求却一直转圈

postman请求
1596180818(1).png
1596180880(1).png

$data = '{"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1c2VyTWFuYWdlciIsImV4cCI6MTU5NjE4MzcxNSwidXNlck5hbWUiOiI5MTExMDExNjc2MDExNjk3ME0iLCJpYXQiOjE1OTYxODAxMTV9.S1DN9_GvPe1DKhqWCEgKTGcnTgw4mNZVhkA1q6B7iyc","skus":[{"skuNo":"0000000018","mainImgs":[{"imgUrl":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/goods_img/775806_P_15632062798287.png","thumbUrl":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/thumb_img/775806_thumb_P_15632112500464.jpg","imgOriginal":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/source_img/775806_P_15632094645050.png","imgSort":1,"imgDesc":""},{"imgUrl":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/goods_img/775806_P_15632103189750.png","thumbUrl":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/thumb_img/775806_thumb_P_15632064878548.jpg","imgOriginal":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/source_img/775806_P_15632079273586.png","imgSort":2,"imgDesc":""},{"imgUrl":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/goods_img/775806_P_15632097173296.jpg","thumbUrl":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/thumb_img/775806_thumb_P_15632143692520.jpg","imgOriginal":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/source_img/775806_P_15632115758371.jpg","imgSort":3,"imgDesc":""}],"detailsImgs":[{"imgUrl":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/goods_img/775806_P_15632062798287.png","thumbUrl":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/thumb_img/775806_thumb_P_15632112500464.jpg","imgOriginal":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/source_img/775806_P_15632094645050.png","imgSort":1,"imgDesc":""},{"imgUrl":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/goods_img/775806_P_15632103189750.png","thumbUrl":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/thumb_img/775806_thumb_P_15632064878548.jpg","imgOriginal":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/source_img/775806_P_15632079273586.png","imgSort":2,"imgDesc":""},{"imgUrl":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/goods_img/775806_P_15632097173296.jpg","thumbUrl":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/thumb_img/775806_thumb_P_15632143692520.jpg","imgOriginal":"http://img.city-office.com.cn/images/201907/source_img/775806_P_15632115758371.jpg","imgSort":3,"imgDesc":""}]}],"sign":"f43662782d65558873e0194bee7b6032"}';
$header = array(
  'Content-Type:application/json;charset=UTF-8'
);
//var_dump($url,$data);
$url = 'http://k25492p871.wicp.vip:26917/DS-API/sku/receive/imgs';

$ch = curl_init(); //初始化CURL句柄 
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); //设置请求的URL
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,$header);
$output = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

var_dump($output);

关注 2 回答 1

º_z 提出了问题 · 2020-07-17

php将导入的表格中的数据转化成html 怎么实现?

R3T0KPRcode$B3J/codeCG[88BMU2Q.png

这是一个表格导入数据库的时候要求生成html的table导入数据库

主体参数 是多个,具体数量不一定有多少

配件参数 一个编号对应的数据是一组,有多个编号

服务参数 一个编号对应的数据是一组,有多个编号

怎么实现

html格式如下

<table class="Ptable" id="info">
 <tr>
 <th colspan="2">主体参数</th>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">采购品目</td>
 <td>便携式计算机</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">商品品牌</td>
 <td>联想(lenovo)</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">商品型号</td>
 <td>ThinkPad L13-11</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">节能证书号</td>
 <td>CQC20701248074</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">证书到期日期</td>
 <td>2024-09-26 16:00</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">入网证书</td>
 <td></td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">入网证书有效期</td>
 <td></td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">3c证书编号</td>
 <td>2019010902218615</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">厂家指导报价(元)</td>
 <td></td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">第三方价格(元)</td>
 <td></td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">产地</td>
 <td>国产</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">是否是促销商品</td>
 <td>0</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">显示屏尺寸</td>
 <td>13.3寸</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">触控屏</td>
 <td>不支持</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">屏幕类型</td>
 <td>TN</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">屏幕开合角度</td>
 <td>180度</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">显示屏最大分辨率(水平)</td>
 <td>1366像素</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">显示屏最大分辨率(垂直)</td>
 <td>768像素</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">CPU系列</td>
 <td>Intel酷睿第十代 i5(低电压)</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">CPU型号</td>
 <td>I5-10210U</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">标配内存容量</td>
 <td>8GB</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">显卡</td>
 <td>核芯显卡</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">显存容量</td>
 <td>0GB</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">固态硬盘容量</td>
 <td>512GB</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">网卡</td>
 <td>千兆</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">无线</td>
 <td> 802.11ac+蓝牙 5.0</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">光驱类型</td>
 <td>无</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">网络摄像头</td>
 <td>内置720P高清</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">USB2.0接口数量</td>
 <td>0个</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">USB3.0接口数量</td>
 <td>2个</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">HDMI接口数量</td>
 <td>1个</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">VGA接口数量</td>
 <td>0个</td>
 </tr>
 
 <tr>
 <td class="tdTitle">Type-C接口数量</td>
 <td>2个</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">固态硬盘原生接口类型</td>
 <td>M.2 PCIe NVME SSD 硬盘</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">标配电池</td>
 <td>3芯</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">电池容量</td>
 <td>46瓦时</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">指纹仪</td>
 <td>滑动式指纹仪</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">键盘</td>
 <td>普通键盘</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">净重</td>
 <td>1.4KG</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">平均无故障时间(MTBF)</td>
 <td>80万小时</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="tdTitle">其它功能</td>
 <td>防眩光屏幕,关机USB充电,防溅键盘</td>
 </tr>
</table>
<table class="Ptable" id="parts">
 <tr>
 <th colspan="2">配件参数</th>
 </tr>
 <tr>
 <td>
  <table class="Ptable">
 
   <tr>
   <td class="tdTitle">编号</td>
   <td>5497</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">配件名称</td>
   <td>操作系统</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">配件品牌</td>
   <td>联想(lenovo)</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">配件型号</td>
   <td>中兴新支点操作系统V3版</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">配件品目</td>
   <td>便携式计算机</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">品目编码</td>
   <td>A02010105</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">操作系统</td>
   <td>中兴新支点V3</td>
   </tr>
 
  </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
  <table class="Ptable">
 
   <tr>
   <td class="tdTitle">编号</td>
   <td>3722</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">配件名称</td>
   <td>联想鼠标</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">配件品牌</td>
   <td>联想(lenovo)</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">配件型号</td>
   <td>原厂鼠标</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">配件品目</td>
   <td>便携式计算机</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">品目编码</td>
   <td>A02010105</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">原厂鼠标</td>
   <td>是</td>
   </tr>
   
  </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
  <table class="Ptable">
 
   <tr>
   <td class="tdTitle">编号</td>
   <td>3721</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">配件名称</td>
   <td>联想电脑包 </td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">配件品牌</td>
   <td>联想(lenovo)</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">配件型号</td>
   <td>原厂电脑包 </td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">配件品目</td>
   <td>便携式计算机</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">品目编码</td>
   <td>A02010105</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">原厂鼠标</td>
   <td>是</td>
   </tr>
 
  </table>
 </td>
 </tr>
</table>
<table class="Ptable" id="servers">
 <tr>
 <th colspan="2">服务参数</th>
 </tr>
 <tr>
 <td>
  <table class="Ptable">
 
   <tr>
   <td class="tdTitle">编号</td>
   <td>5596</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">服务名称</td>
   <td>联想商用笔记本一年保修服务</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">服务品牌</td>
   <td>联想(lenovo)</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">服务型号</td>
   <td></td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">服务品目</td>
   <td>便携式计算机</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">品目编码</td>
   <td>A02010105</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">质保期(主机)</td>
   <td>1年</td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="tdTitle">质保期(电池)</td>
   <td>1年</td>
   </tr>
 
  </table>
 </td>
 </tr>
</table>

写了部分代码

require_once(ROOT_PATH . 'phpexcel/Classes/PHPExcel.php');//引入PHPExcel库文件

$file_name = "upload/ThinkPad L490-128.xls";

if($_REQUEST['act'] == "read")
{
  require_once 'Excel/reader.php';
  $data = new Spreadsheet_Excel_Reader();
  $data->setOutputEncoding('utf-8');
  $data->read("$file_name");
  $theFatherOfB = '';
  $zong = array();
  for ($i = 2; $i <= $data->sheets[0]['numRows']; $i++) {
    
    if($data->sheets[0]['cells'][$i][2])
    {
      $theFatherOfB = $data->sheets[0]['cells'][$i][2];
  
    }
    //每个偶数行重置缓存
    if($i%2 === 0)
    {
      $arr = array();
      
    }
    //如果father改变,重置缓存
    if($b != $theFatherOfB)
    {
      $zong[$b][] = $arr2;
    }
    if($b != $theFatherOfB)
    {
      $arr2 = array();//用来处理下面的多维数组
    }
    //$b = $theFatherOfB;
    
    if($theFatherOfB == "主体参数")
    {
      //作为二维数组处理
      //处理列
      for($a = 3;$a<=45;$a++)
      {
        //echo $data->sheets[0]['cells'][$i][$a];
        //如果是0,为偶数,为属性 区别值
        if($i%2 === 0)
        {
          
          $arr[$i][$a]['attr'] = $data->sheets[0]['cells'][$i][$a];
        }else{
          
          $arr[$i-1][$a]['value'] = $data->sheets[0]['cells'][$i][$a];
  
        }

      }
      
      //每个偶数行重置缓存
      if($i%2)
      {
        $zong[$theFatherOfB][] = $arr;
        
      }
      
    }
    else
    {
      //作为三维数组处理
      //处理列
      for($a = 3;$a<=99;$a++)
      {
        //echo $data->sheets[0]['cells'][$i][$a];
        //如果是0,为偶数,为属性 区别值
        
        if($i%2 === 0)
        {
          $arr[$i][$a]['attr'] = $data->sheets[0]['cells'][$i][$a];
        }else{
          $arr[$i-1][$a]['value'] = $data->sheets[0]['cells'][$i][$a];
        }
        
      }
      //每个偶数行重置缓存
      if($i%2)
      {
        //$zong[$theFatherOfB][] = $arr;
        $arr2[] = $arr;
      }

  
    }
    $b = $theFatherOfB;
  
  }
  $zong[$theFatherOfB][] = $arr2;
  var_dump($zong);

输出结果
array(4) { [""]=> array(1) { [0]=> NULL } ["主体参数"]=> array(2) { [0]=> array(1) { [2]=> array(43) { [3]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "采购品目" ["value"]=> string(18) "便携式计算机" } [4]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "商品品牌" ["value"]=> string(18) "联想(lenovo)" } [5]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "商品型号" ["value"]=> string(17) "ThinkPad L490-128" } [6]=> array(2) { ["attr"]=> string(15) "节能证书号" ["value"]=> string(14) "CQC19701219434" } [7]=> array(2) { ["attr"]=> string(18) "证书到期日期" ["value"]=> string(16) "2024-05-21 16:00" } [8]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "入网证书" ["value"]=> NULL } [9]=> array(2) { ["attr"]=> string(21) "入网证书有效期" ["value"]=> NULL } [10]=> array(2) { ["attr"]=> string(14) "3c证书编号" ["value"]=> string(16) "2019010902168277" } [11]=> array(2) { ["attr"]=> string(27) "厂家指导报价(元)" ["value"]=> NULL } [12]=> array(2) { ["attr"]=> string(24) "第三方价格(元)" ["value"]=> NULL } [13]=> array(2) { ["attr"]=> string(6) "产地" ["value"]=> string(6) "国产" } [14]=> array(2) { ["attr"]=> string(21) "是否是促销商品" ["value"]=> string(1) "0" } [15]=> array(2) { ["attr"]=> string(15) "显示屏尺寸" ["value"]=> string(5) "14寸" } [16]=> array(2) { ["attr"]=> string(9) "触控屏" ["value"]=> string(6) "支持" } [17]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "屏幕类型" ["value"]=> string(2) "TN" } [18]=> array(2) { ["attr"]=> string(18) "屏幕开合角度" ["value"]=> string(6) "180度" } [19]=> array(2) { ["attr"]=> string(36) "显示屏最大分辨率(水平)" ["value"]=> string(10) "1920像素" } [20]=> array(2) { ["attr"]=> string(36) "显示屏最大分辨率(垂直)" ["value"]=> string(10) "1080像素" } [21]=> array(2) { ["attr"]=> string(9) "CPU系列" ["value"]=> string(35) "intel酷睿八代 i5(低电压)" } [22]=> array(2) { ["attr"]=> string(9) "CPU型号" ["value"]=> string(8) "I5-8265U" } [23]=> array(2) { ["attr"]=> string(18) "标配内存容量" ["value"]=> string(3) "8GB" } [24]=> array(2) { ["attr"]=> string(6) "显卡" ["value"]=> string(25) "独立显卡+核芯显卡" } [25]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "显存容量" ["value"]=> string(3) "2GB" } [26]=> array(2) { ["attr"]=> string(18) "固态硬盘容量" ["value"]=> string(5) "128GB" } [27]=> array(2) { ["attr"]=> string(18) "机械硬盘容量" ["value"]=> string(3) "1TB" } [28]=> array(2) { ["attr"]=> string(18) "机械硬盘转速" ["value"]=> string(7) "5400rpm" } [29]=> array(2) { ["attr"]=> string(6) "网卡" ["value"]=> string(6) "千兆" } [30]=> array(2) { ["attr"]=> string(6) "无线" ["value"]=> string(20) " 802.11ac+蓝牙 5.0" } [31]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "光驱类型" ["value"]=> string(3) "无" } [32]=> array(2) { ["attr"]=> string(15) "网络摄像头" ["value"]=> string(16) "内置720P高清" } [33]=> array(2) { ["attr"]=> string(18) "USB2.0接口数量" ["value"]=> string(4) "0个" } [34]=> array(2) { ["attr"]=> string(18) "USB3.0接口数量" ["value"]=> string(4) "2个" } [35]=> array(2) { ["attr"]=> string(16) "HDMI接口数量" ["value"]=> string(4) "1个" } [36]=> array(2) { ["attr"]=> string(15) "VGA接口数量" ["value"]=> string(4) "0个" } [37]=> array(2) { ["attr"]=> string(18) "Type-C接口数量" ["value"]=> string(4) "2个" } [38]=> array(2) { ["attr"]=> string(30) "固态硬盘原生接口类型" ["value"]=> string(24) "M.2 PCIe NVME SSD 硬盘" } [39]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "标配电池" ["value"]=> string(4) "3芯" } [40]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "电池容量" ["value"]=> string(8) "45瓦时" } [41]=> array(2) { ["attr"]=> string(9) "指纹仪" ["value"]=> string(3) "无" } [42]=> array(2) { ["attr"]=> string(6) "键盘" ["value"]=> string(12) "普通键盘" } [43]=> array(2) { ["attr"]=> string(6) "净重" ["value"]=> string(6) "1.68KG" } [44]=> array(2) { ["attr"]=> string(27) "平均无故障时间(MTBF)" ["value"]=> string(11) "80万小时" } [45]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "其它功能" ["value"]=> string(44) "防眩光屏幕,关机USB充电,防溅键盘" } } } [1]=> array(0) { } } ["配件参数"]=> array(1) { [0]=> array(3) { [0]=> array(1) { [4]=> array(97) { [3]=> array(2) { ["attr"]=> string(6) "编号" ["value"]=> string(4) "5497" } [4]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "配件名称" ["value"]=> string(12) "操作系统" } [5]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "配件品牌" ["value"]=> string(18) "联想(lenovo)" } [6]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "配件型号" ["value"]=> string(32) "中兴新支点操作系统V3版" } [7]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "配件品目" ["value"]=> string(18) "便携式计算机" } [8]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "品目编码" ["value"]=> string(9) "A02010105" } [9]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "操作系统" ["value"]=> string(17) "中兴新支点V3" } [10]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [11]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [12]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [13]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [14]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [15]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [16]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [17]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [18]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [19]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [20]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [21]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [22]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [23]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [24]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [25]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [26]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [27]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [28]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [29]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [30]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [31]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [32]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [33]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [34]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [35]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [36]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [37]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [38]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [39]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [40]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [41]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [42]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [43]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [44]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [45]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [46]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [47]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [48]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [49]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [50]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [51]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [52]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [53]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [54]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [55]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [56]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [57]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [58]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [59]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [60]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [61]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [62]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [63]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [64]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [65]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [66]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [67]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [68]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [69]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [70]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [71]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [72]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [73]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [74]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [75]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [76]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [77]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [78]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [79]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [80]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [81]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [82]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [83]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [84]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [85]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [86]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [87]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [88]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [89]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [90]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [91]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [92]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [93]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [94]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [95]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [96]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [97]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [98]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [99]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } } } [1]=> array(1) { [6]=> array(97) { [3]=> array(2) { ["attr"]=> string(6) "编号" ["value"]=> string(4) "3722" } [4]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "配件名称" ["value"]=> string(12) "联想鼠标" } [5]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "配件品牌" ["value"]=> string(18) "联想(lenovo)" } [6]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "配件型号" ["value"]=> string(12) "原厂鼠标" } [7]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "配件品目" ["value"]=> string(18) "便携式计算机" } [8]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "品目编码" ["value"]=> string(9) "A02010105" } [9]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "原厂鼠标" ["value"]=> string(3) "是" } [10]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [11]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [12]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [13]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [14]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [15]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [16]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [17]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [18]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [19]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [20]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [21]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [22]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [23]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [24]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [25]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [26]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [27]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [28]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [29]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [30]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [31]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [32]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [33]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [34]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [35]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [36]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [37]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [38]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [39]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [40]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [41]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [42]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [43]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [44]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [45]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [46]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [47]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [48]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [49]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [50]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [51]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [52]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [53]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [54]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [55]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [56]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [57]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [58]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [59]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [60]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [61]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [62]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [63]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [64]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [65]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [66]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [67]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [68]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [69]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [70]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [71]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [72]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [73]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [74]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [75]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [76]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [77]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [78]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [79]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [80]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [81]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [82]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [83]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [84]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [85]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [86]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [87]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [88]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [89]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [90]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [91]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [92]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [93]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [94]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [95]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [96]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [97]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [98]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [99]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } } } [2]=> array(1) { [8]=> array(97) { [3]=> array(2) { ["attr"]=> string(6) "编号" ["value"]=> string(4) "3721" } [4]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "配件名称" ["value"]=> string(17) "联想电脑包 " } [5]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "配件品牌" ["value"]=> string(18) "联想(lenovo)" } [6]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "配件型号" ["value"]=> string(17) "原厂电脑包 " } [7]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "配件品目" ["value"]=> string(18) "便携式计算机" } [8]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "品目编码" ["value"]=> string(9) "A02010105" } [9]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "原厂鼠标" ["value"]=> string(3) "是" } [10]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [11]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [12]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [13]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [14]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [15]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [16]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [17]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [18]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [19]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [20]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [21]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [22]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [23]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [24]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [25]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [26]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [27]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [28]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [29]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [30]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [31]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [32]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [33]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [34]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [35]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [36]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [37]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [38]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [39]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [40]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [41]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [42]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [43]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [44]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [45]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [46]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [47]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [48]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [49]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [50]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [51]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [52]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [53]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [54]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [55]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [56]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [57]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [58]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [59]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [60]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [61]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [62]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [63]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [64]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [65]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [66]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [67]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [68]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [69]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [70]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [71]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [72]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [73]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [74]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [75]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [76]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [77]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [78]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [79]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [80]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [81]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [82]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [83]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [84]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [85]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [86]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [87]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [88]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [89]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [90]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [91]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [92]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [93]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [94]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [95]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [96]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [97]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [98]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [99]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } } } } } ["服务参数"]=> array(1) { [0]=> array(1) { [0]=> array(1) { [10]=> array(97) { [3]=> array(2) { ["attr"]=> string(6) "编号" ["value"]=> string(4) "5033" } [4]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "服务名称" ["value"]=> string(31) "联想笔记本1年保修服务" } [5]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "服务品牌" ["value"]=> string(18) "联想(lenovo)" } [6]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "服务型号" ["value"]=> NULL } [7]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "服务品目" ["value"]=> string(18) "便携式计算机" } [8]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "品目编码" ["value"]=> string(9) "A02010105" } [9]=> array(2) { ["attr"]=> string(12) "硬盘回收" ["value"]=> string(9) "不回收" } [10]=> array(2) { ["attr"]=> string(18) "服务响应时间" ["value"]=> string(3) "5X8" } [11]=> array(2) { ["attr"]=> string(30) "技术员到现场服务时间" ["value"]=> string(7) "2小时" } [12]=> array(2) { ["attr"]=> string(78) "原厂直接发货到用户单位(出厂标签上注明用户单位全称)" ["value"]=> string(3) "是" } [13]=> array(2) { ["attr"]=> string(42) "成交供应出具原厂供货证明原件" ["value"]=> string(3) "是" } [14]=> array(2) { ["attr"]=> string(24) "原厂服务热线电话" ["value"]=> string(6) "支持" } [15]=> array(2) { ["attr"]=> string(21) "质保期(主机)" ["value"]=> string(4) "1年" } [16]=> array(2) { ["attr"]=> string(21) "质保期(电池)" ["value"]=> string(4) "1年" } [17]=> array(2) { ["attr"]=> string(27) "数据迁移及调试服务" ["value"]=> string(3) "有" } [18]=> array(2) { ["attr"]=> string(42) "质保期内提供免费上门维修服务" ["value"]=> string(3) "是" } [19]=> array(2) { ["attr"]=> string(81) "成交供应商上门安装采购人提供的业务软件和必要的办公软件" ["value"]=> string(3) "是" } [20]=> array(2) { ["attr"]=> string(171) "成交供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托区域内注册的服务机构提供维修服务" ["value"]=> string(3) "是" } [21]=> array(2) { ["attr"]=> string(48) "所供货物提供免费上门安装调试服务" ["value"]=> string(3) "是" } [22]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [23]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [24]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [25]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [26]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [27]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [28]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [29]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [30]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [31]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [32]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [33]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [34]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [35]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [36]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [37]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [38]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [39]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [40]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [41]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [42]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [43]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [44]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [45]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [46]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [47]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [48]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [49]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [50]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [51]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [52]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [53]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [54]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [55]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [56]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [57]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [58]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [59]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [60]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [61]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [62]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [63]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [64]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [65]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [66]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [67]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [68]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [69]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [70]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [71]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [72]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [73]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [74]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [75]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [76]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [77]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [78]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [79]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [80]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [81]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [82]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [83]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [84]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [85]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [86]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [87]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [88]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [89]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [90]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [91]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [92]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [93]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [94]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [95]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [96]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [97]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [98]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } [99]=> array(2) { ["attr"]=> NULL ["value"]=> NULL } } } } } }

多出来的空数据怎么去掉

关注 3 回答 2

º_z 提出了问题 · 2020-06-29

可以根据java提供的MD5方法写一个对应的php MD5方法么

private static String StringToMd5(String str) throws NoSuchAlgorithmException, UnsupportedEncodingException {
  try {
    MessageDigest md5 = MessageDigest.getInstance("MD5");
    byte[] bytes = md5.digest(str.getBytes("UTF-8"));
    StringBuilder sb = new StringBuilder(bytes.length << 1);
    for (int i = 0; i < bytes.length; i++) {
      sb.append(Character.forDigit((bytes[i] >> 4) & 0xf, 16));
      sb.append(Character.forDigit(bytes[i] & 0xf, 16));
    }
    return sb.toString().toLowerCase();
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
    e.printStackTrace();
    throw e;
  } catch (UnsupportedEncodingException e) {
    e.printStackTrace();
    throw e;
  }
}

关注 2 回答 1

º_z 提出了问题 · 2020-06-29

可以根据java提供的MD5方法写一个对应的php MD5方法么

private static String StringToMd5(String str) throws NoSuchAlgorithmException, UnsupportedEncodingException {
  try {
    MessageDigest md5 = MessageDigest.getInstance("MD5");
    byte[] bytes = md5.digest(str.getBytes("UTF-8"));
    StringBuilder sb = new StringBuilder(bytes.length << 1);
    for (int i = 0; i < bytes.length; i++) {
      sb.append(Character.forDigit((bytes[i] >> 4) & 0xf, 16));
      sb.append(Character.forDigit(bytes[i] & 0xf, 16));
    }
    return sb.toString().toLowerCase();
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
    e.printStackTrace();
    throw e;
  } catch (UnsupportedEncodingException e) {
    e.printStackTrace();
    throw e;
  }
}

关注 2 回答 1

º_z 提出了问题 · 2019-08-23

php调用java开发的接口 推送数据需要GZIP压缩

php调用java开发的接口 推送数据时需要 将body参数 进行国密SM4 加密和GZIP压缩 怎么实现

下面是接口说的规则,PHP怎么实现

报文数据加密规则
密文 = GZIP( SM4.encryptData_ECB( plainText, secretKey, hexString ) )
明文 = SM4. decryptData_ECB( UNGZIP( gzipedText ), secretKey, hexString )

先对报文数据内容(JSON字符串)使用国密SM4对称加密算法ECB模式(即 电子密码本模式Electronic codebook)进行加密,然后将加密后的字符串使用GZIP算法进行压缩处理,压缩后返回的字符串即为密文。
解密时则反过来,先将原始数据(JSON字符串)通过GZIP压缩算法进行解压,然后使用国密SM4对称加密算法ECB模式进行解密,解密后的字符串即为明文。
参数说明:
  plaintext    原始数据内容
  secretKey  加密/解密 key值(16位长度的字符串)
  hexString  key值是不是做16进制转换,此处传false

关注 2 回答 0

认证与成就

 • 获得 0 次点赞
 • 获得 19 枚徽章 获得 0 枚金徽章, 获得 3 枚银徽章, 获得 16 枚铜徽章

擅长技能
编辑

(゚∀゚ )
暂时没有

开源项目 & 著作
编辑

(゚∀゚ )
暂时没有

注册于 2016-08-25
个人主页被 397 人浏览