javascript设计模式---观察者模式

0

概念

观察者模式是一个一对多的关系,让多个观察者同时监听一个对象,当这个对象发生了变化时,它会广播给监听它的观察者。使他们自动更新。

作用

1.支持简单的广播通信,自动通知所有的监听者。
2.当页面载入后,被观察对象很容易与观察者有一种动态关联的关系,来增加灵活性。
3.被观察对象,与观察者之间的抽象耦合关系能够单独的扩展和重用。

注意

要先监听,然后在发布通知。

栗子

<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
    <script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>
  </head>

  <body>
    <script type="text/javascript">
      ~(function() {
        var o = $({});
        $.jianting = function() {
          o.on.apply(o, arguments);
        }
        $.tongzhi = function() {
          o.trigger.apply(o, arguments);
        }

        $.shanchu = function() {
          o.off.apply(o, arguments);
        }

      })()

      $.jianting("频道", function(e, a, b) {
        alert(a + b)
      })
      $.jianting("频道", function(e, a, b) {
        alert(a - b)
      })
      setTimeout(function() {
        $.tongzhi("频道", [1, 2]);
      }, 1000)
    </script>
  </body>

</html>

你可能感兴趣的

载入中...