js基本操作-数组去重

无名小子

js基本操作-数组去重

数组去重的方法


1. 临时数组保存(其实这里面还没考虑到数组里面嵌套数组/对象的情况)

把去重后的结果放在一个临时数组中, 对原来数组的元素与临时数组元素比较, 临时数组中不存在这个元素的, 放入临时数组。

function unique (arr) {
  if (!Array.isArray(arr)) return arr;
  var result = [];
  arr.map(function (item) {
    if (result.indexOf(item) == -1) {
      result.push(item);
    }
  })
  return result;
}

2. 利用对象去重(当数组的键为 11, '11'时, 会保留第一个出现的值)

创建一个新的数组存放结果, 和一个空的对象。for循环时, 每次取出一个元素与对象进行对比, 如果这个元素不重复, 则把它存放到结果数组中, 同时把这个元素的内容作为一个对象的属性, 并赋值, 存入对象中。

function unique (arr) {
  if (!Array.isArray(arr)) return arr;
  var result = [];
  var obj = {}
  arr.map(function (item) { 
    if (!obj[item]) {
      result.push(item);
      obj[item] = 1
    };
  }) 
  return result;
}

3. 先排序, 后去重

先把数组排序, 然后比较相邻的两个值。排序的时候用原生的 sort 方法, JS引擎内部使用的是快速排序。

function unique(arr) {
  if (!Array.isArray(arr)) return arr;
  if (arr.length < 2) return arr;
  arr.sort(); // sort在元数组进行排序, 不生成副本
  var result = [arr[0]]
  arr.map(function (item, index, arr) {
    if (index > 0) {
      if (item !== arr[index - 1]) {
        result.push(item);
      }
    }
  })

  return result;
}
var arr = [99, 88, 22, 22, 44, 88, 99, '99']
console.log(unique(arr));

4. 利用 ES6 的 Set 对象 和 Array.from 方法

 • Set对象: 它是ES6新增的有序列表集合, 不会包含重复项。

 • Array.from()方法: 将一个类数组或可遍历对象转换成真正的数组。

function unique (arr) { 
  if (!Array.isArray(arr)) return arr;
  if (arr.length < 2) return arr;
  return Array.from(new Set(arr))
}
var arr = [99, 88, 22, 22, 44, 88, 99, '99']
console.log(unique(arr));

5.利用 filter 和 Map 对象

function unique(arr) {
  if (!Array.isArray(arr)) return arr;
  if (arr.length < 2) return arr;
  return arr.filter(function(item, index, arr) {
    if (arr.indexOf(item) === index) {
      return true;
    }
  });
}
var arr = [99, 88, 22, 22, 44, 88, 99, '99']
console.log(unique(arr));
阅读 2.5k

没时间解释了,大家快上车

630 声望
23 粉丝
0 条评论

没时间解释了,大家快上车

630 声望
23 粉丝
文章目录
宣传栏