form表单验证包括(强悍的身份验证和银行卡验证),不只是正则哦

无名小子
 • 银行卡验证:

/**
 * 银行卡验证
 * @param {*string} str
 */
function isBankCard(str) {
  var regex = /^(998801|998802|622525|622526|435744|435745|483536|528020|526855|622156|622155|356869|531659|622157|627066|627067|627068|627069)\d{10}$/;
  if (regex.test(str)) {
    return true;
  }
  return false;
}
 • 身份证验证:


function isIdCard (idcard) {
 if (!idcard) {
  return false;
 }
 var num = idcard.toUpperCase();
 //身份证号码为15位或者18位,15位时全为数字,18位前17位为数字,最后一位是校验位,可能为数字或字符X。
 if (!/(^\d{15}$)|(^\d{17}([0-9]|X)$)/.test(num)) {
  // alert('输入的身份证号长度不对,或者号码不符合规定!\n15位号码应全为数字,18位号码末位可以为数字或X。');
  return false;
 }
 //校验位按照ISO 7064:1983.MOD 11-2的规定生成,X可以认为是数字10。
 //下面分别分析出生日期和校验位
 var len, re;
 len = num.length;
 if (len == 15) {
  re = new RegExp(/^(\d{6})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{3})$/);
  var arrSplit = num.match(re);

  //检查生日日期是否正确
  var dtmBirth = new Date(
   "19" + arrSplit[2] + "/" + arrSplit[3] + "/" + arrSplit[4]
  );
  var bGoodDay;
  bGoodDay =
   dtmBirth.getYear() == Number(arrSplit[2]) &&
   dtmBirth.getMonth() + 1 == Number(arrSplit[3]) &&
   dtmBirth.getDate() == Number(arrSplit[4]);
  if (!bGoodDay) {
   // alert('输入的身份证号里出生日期不对!');
   return false;
  } else {
   //将15位身份证转成18位
   //校验位按照ISO 7064:1983.MOD 11-2的规定生成,X可以认为是数字10。
   var arrInt = new Array(
    7,
    9,
    10,
    5,
    8,
    4,
    2,
    1,
    6,
    3,
    7,
    9,
    10,
    5,
    8,
    4,
    2
   );
   var arrCh = new Array(
    "1",
    "0",
    "X",
    "9",
    "8",
    "7",
    "6",
    "5",
    "4",
    "3",
    "2"
   );
   var nTemp = 0, i;
   num = num.substr(0, 6) + "19" + num.substr(6, num.length - 6);
   for (i = 0; i < 17; i++) {
    nTemp += num.substr(i, 1) * arrInt[i];
   }
   num += arrCh[nTemp % 11];
   return true;
  }
 }
 if (len == 18) {
  re = new RegExp(/^(\d{6})(\d{4})(\d{2})(\d{2})(\d{3})([0-9]|X)$/);
  var arrSplit = num.match(re);

  //检查生日日期是否正确
  var dtmBirth = new Date(
   arrSplit[2] + "/" + arrSplit[3] + "/" + arrSplit[4]
  );
  var bGoodDay;
  bGoodDay =
   dtmBirth.getFullYear() == Number(arrSplit[2]) &&
   dtmBirth.getMonth() + 1 == Number(arrSplit[3]) &&
   dtmBirth.getDate() == Number(arrSplit[4]);
  if (!bGoodDay) {
   //alert(dtmBirth.getYear());
   //alert(arrSplit[2]);
   //alert('输入的身份证号里出生日期不对!');
   return false;
  } else {
   //检验18位身份证的校验码是否正确。
   //校验位按照ISO 7064:1983.MOD 11-2的规定生成,X可以认为是数字10。
   var valnum;
   var arrInt = new Array(
    7,
    9,
    10,
    5,
    8,
    4,
    2,
    1,
    6,
    3,
    7,
    9,
    10,
    5,
    8,
    4,
    2
   );
   var arrCh = new Array(
    "1",
    "0",
    "X",
    "9",
    "8",
    "7",
    "6",
    "5",
    "4",
    "3",
    "2"
   );
   var nTemp = 0, i;
   for (i = 0; i < 17; i++) {
    nTemp += num.substr(i, 1) * arrInt[i];
   }
   valnum = arrCh[nTemp % 11];
   if (valnum != num.substr(17, 1)) {
    //alert('18位身份证的校验码不正确!应该为:' + valnum);
    return false;
   }
   return true;
  }
 }
 return false;
}
 • 手机号码验证:


//验证手机号码
function isMobile(s) {
 var regu = /^(13[0-9]|15[0-9]|18[0-9]|147|145|149|170|171|173|175|176|177|178)\d{8}$/;
 if (regu.test(s)) {
  return true;
 } else {
  return false;
 }
}
 • 固话验证:


//验证固话
function isTelephone(str) {
 var myReg = /([0-9]{3,4}-)?[0-9]{7,8}/;
 if (myReg.test(str)) return true;
 return false;
}
 • 中文文字验证:


//验证是否是中文
function isChinese(str) {
 var regu = "^[\\u4E00-\\u9FA5\\uF900-\\uFA2D]+$";
 var re = new RegExp(regu);
 if (re.test(str)) {
  return true;
 } else {
  return false;
 }
}
 • 邮箱验证:


//验证邮箱
function isEmail(str) {
 var myReg = /^(\w-*\.*)+@(\w-?)+(\.\w{2,4})+$/;
 if (myReg.test(str)) return true;
 return false;
}
阅读 4k

没时间解释了,大家快上车

630 声望
23 粉丝
0 条评论

没时间解释了,大家快上车

630 声望
23 粉丝
文章目录
宣传栏