Javascript算法——选择排序

常见的内部排序算法有:插入排序、希尔排序、选择排序、冒泡排序、归并排序快速排序、堆排序、基数排序等。这里主要介绍选择排序

一图胜千言:

图片描述

1 算法描述

选择排序是一种简单直观的排序算法,无论什么数据进去都是O(n2) 的时间复杂度。所以用到它的时候,数据规模越小越好。唯一的好处可能就是不占用额外的内存空间了吧。通俗来说就是你们中间谁最小谁就出列,站到队列的最后边,然后继续对着剩余的无序数组说你们中间谁最小谁就出列,站到队列的最后边,一直到最后一个,继续站到最后边,这样数组就有了顺序,从小到大。

2 算法步骤

 • 在未排序序列中找到最小(大)元素,存放到排序序列的起始位置
 • 从剩余未排序元素中继续寻找最小(大)元素,然后放到已排序序列的末尾。
 • 重复第二步,直到所有元素均排序完毕。

图片描述

3 算法实现

javascript语言实现

function selectionSort(arr) {
  var len = arr.length;
  var minIndex, temp;
  for (var i = 0; i < len - 1; i++) {
    minIndex = i;
    for (var j = i + 1; j < len; j++) {
      if (arr[j] < arr[minIndex]) {   // 寻找最小的数
        minIndex = j;         // 将最小数的索引保存
      }
    }
    temp = arr[i];
    arr[i] = arr[minIndex];
    arr[minIndex] = temp;
  }
  return arr;
}

python语言实现

def selectionSort(arr):
  for i in range(len(arr)-1):
    for j in range(i+1, len(arr)):
      if arr[j] < arr[i]:
        arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i]
  return arr

java语言实现

public static void selectSort(int[] numbers){
  int size = numbers.length; //数组长度
  int temp = 0 ; //中间变量

  for(int i = 0 ; i < size ; i++){
    int k = i;  //待确定的位置
    //选择出应该在第i个位置的数
    for(int j = size -1 ; j > i ; j--){
     if(numbers[j] < numbers[k]){
       k = j;
     }
    }
    //交换两个数
    temp = numbers[i];
    numbers[i] = numbers[k];
    numbers[k] = temp;
   }
}

go语言实现

func selectionSort(arr []int) []int {
  length := len(arr)
  for i := 0; i < length-1; i++ {
    min := i
    for j := i + 1; j < length; j++ {
      if arr[min] > arr[j] {
        min = j
      }
    }
    arr[i], arr[min] = arr[min], arr[i]
  }
  return arr
}

阅读 11k

推荐阅读
web攻城猫
用户专栏

愿一切付出皆有回报,一切坚持都能始终。

124 人关注
29 篇文章
专栏主页