mysql,php和js根据经纬度计算距离

前端大刘

根据经纬度计算距离公式

图片描述

图片来自互联网

对上面的公式解释如下:

 1. Lung1 Lat1表示A点经纬度, Lung2 Lat2表示B点经纬度;
 2. a=Lat1 – Lat2 为两点纬度之差 b=Lung1 -Lung2 为两点经度之差;
 3. 6378.137为地球半径,单位为千米;
 4. 计算出来的结果单位为千米,若将半径改为米为单位则计算的结果单位为米。
 5. 计算精度与谷歌地图的距离精度差不多,相差范围在0.2米以下。

参数说明

lng:经度
lat:纬度
地球半径:6378.137(千米)

一般地图上显示的坐标顺序为,纬度在前(范围-90 ~ 90),经度在后(范围-180 ~ 180)

各种语言计算距离的代码

这种计算方式一般都是直线距离

sql语句

SELECT
  *,
  6378.138 * 2 * ASIN(
   SQRT(
    POW(
     SIN(
      (
       '.$lat.' * PI() / 180 - lat * PI() / 180
      ) / 2
     ), 2
    ) + COS('.$lat.' * PI() / 180) * COS(lat * PI() / 180) * POW(
     SIN(
      (
       '.$lng.' * PI() / 180 - lng * PI() / 180
      ) / 2
     ), 2
    )
   )
  ) *1000 AS distance
FROM
  distance
ORDER BY
  distance ASC

php计算距离

/**
 * 根据两点间的经纬度计算距离
 * @param $lng1
 * @param $lat1
 * @param $lng2
 * @param $lat2
 * @return int
 */
public static function getDistance($lng1, $lat1, $lng2, $lat2)
{
  //将角度转为狐度
  $radLat1 = deg2rad($lat1);//deg2rad()函数将角度转换为弧度
  $radLat2 = deg2rad($lat2);
  $radLng1 = deg2rad($lng1);
  $radLng2 = deg2rad($lng2);
  $a = $radLat1 - $radLat2;
  $b = $radLng1 - $radLng2;
  $s = 2 * asin(sqrt(pow(sin($a / 2), 2) + cos($radLat1) * cos($radLat2) * pow(sin($b / 2), 2))) * 6378.137 * 1000;
  return $s;
}

js求距离的方法

/**
 * 转换弧度
 * @param d
 * @returns {number}
 */
function getRad(d){
  var PI = Math.PI;
  return d*PI/180.0;
}

/**
 * 根据经纬度计算两点间距离
 * @param lng1
 * @param lat1
 * @param lng2
 * @param lat2
 * @returns {number|*}
 * @constructor
 */
function CoolWPDistance(lng1,lat1,lng2,lat2){
  var f = getRad((lat1 + lat2)/2);
  var g = getRad((lat1 - lat2)/2);
  var l = getRad((lng1 - lng2)/2);
  var sg = Math.sin(g);
  var sl = Math.sin(l);
  var sf = Math.sin(f);
  var s,c,w,r,d,h1,h2;
  var a = 6378137.0;//The Radius of eath in meter.
  var fl = 1/298.257;
  sg = sg*sg;
  sl = sl*sl;
  sf = sf*sf;
  s = sg*(1-sl) + (1-sf)*sl;
  c = (1-sg)*(1-sl) + sf*sl;
  w = Math.atan(Math.sqrt(s/c));
  r = Math.sqrt(s*c)/w;
  d = 2*w*a;
  h1 = (3*r -1)/2/c;
  h2 = (3*r +1)/2/s;
  s = d*(1 + fl*(h1*sf*(1-sg) - h2*(1-sf)*sg));
  if(s >= 1000 && s <= 99000){
    var kilometer = s/1000;
    s = kilometer.toFixed(1) + 'km';
  }else if(s > 99000){
    s = '>99km';
  }else{
    s = Math.round(s) + 'm';
  }
  // s = s/1000;
  // s = s.toFixed(2);//指定小数点后的位数。
  return s;
}

以上代码大部分来自网上收集,经过验证过的,可以使用

阅读 26.8k

前端大刘
记录和分享,每天进步一点点!感谢关注:lzwdotcom

记录和分享,每天进步一点点!感谢关注:lzwdotcom

84 声望
3 粉丝
0 条评论

记录和分享,每天进步一点点!感谢关注:lzwdotcom

84 声望
3 粉丝
文章目录
宣传栏