vue 父子组件间通信

阳呀呀

对于初学vue的同学,遇到的一个问题就是父子组件间如何通信。父组件调用一个子组件,父组件的属性如何能够传递给子组件使用,子组件里的数据如何能传递给父组件?下面我们通过一个demo来解答这个问题。

父组件

<template>
 <div class="parent">
  我是父组件
  <!--父组件监听子组件触发的say方法,调用自己的parentSay方法-->
  <!--通过:msg将父组件的数据传递给子组件-->
  <children :msg="msg" @say="parentSay"></children>
 </div>
</template>

<script>

import Children from './children.vue'

export default {
 data () {
  return {
   msg: 'hello, children'
  }
 },

 methods: {
   // 参数就是子组件传递出来的数据
   parentSay(msg){
     console.log(msg) // hello, parent
   }
 },

 // 引入子组件
 components:{
   children: Children
 }
}
</script>

子组件

<template>
 <div class="hello">
  <div class="children" @click="say">
   我是子组件
   <div>
    父组件对我说:{{msg}}
   </div>
  </div>

 </div>
</template>

<script>

 export default {
   //父组件通过props属性传递进来的数据
   props: {
     msg: {
       type: String,
       default: () => {
         return ''
       }
     }
   },
   data () {
    return {
      childrenSay: 'hello, parent'
    }
   },

   methods: {
     // 子组件通过emit方法触发父组件中定义好的函数,从而将子组件中的数据传递给父组件
     say(){
       this.$emit('say' , this.childrenSay);
     }
   }
 }
</script>

结果

clipboard.png

总结

vue的父子组件间通信可以总结成一句话:
父组件通过 prop 给子组件下发数据,子组件通过$emit触发事件给父组件发送消息,即 prop 向下传递,事件向上传递。

阅读 27.2k
2.1k 声望
2.7k 粉丝
0 条评论
2.1k 声望
2.7k 粉丝
文章目录
宣传栏