js异步从入门到放弃(实践篇) — 常见写法&面试题解析

发布于 2019-06-13  约 11 分钟

前文

该系列下的前几篇文章分别对不同的几种异步方案原理进行解析,本文将介绍一些实际场景和一些常见的面试题。(积累不太够,后面想到再补)

正文

流程调度(schedule)

流程调度,最常见的就是继发并发(或者说串行和并行)两种类型,在日常工作里都很常见。接下来结合实际场景进行说明:

1. 串行执行一系列异步操作,每一步依赖前一步的结果

串行执行的关键是,将每一个异步任务放到前一个异步任务的回调函数里执行

 • 场景:一串连续的动画,每个动画必须等待前一个动画完全执行完,并且如果某个动画执行失败,则不继续执行下一个动画。
 • 代码:
  
  // 这里假定一共要执行5个动画 
  
  // getAnimation 函数模拟执行动画 接收参数i表述动画编号 返回一个promose
  const getAnimation = (i) => new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(()=>{
      // 随机返回true或者false 
      const isSuccess = Math.random() > 0.5
      console.log(`第${i}个动画执行`)
      if(isSuccess){
        return resolve(isSuccess)
      }
      return reject(isSuccess)
    },1000)
  })

  // 1.promise实现 核心就是嵌套代码
  const serialScheduleByPromise = () => {
    let p = Promise.resolve(true)
    const tasks = []
    for(let i=0;i < 5; i++){
      p = p.then(isSuccess=>{
        if(isSuccess){
          return getAnimation(i+1)
        }
      }).catch((err)=>{
      return console.log(`执行失败`)
    })
    }
  }
  serialScheduleByPromise()

  // 2.async/await实现
  const serialScheduleByAsync = async () => {
    try{
    for(let i=0;i < 5; i++){
      await getAnimation(i+1)
    }}catch(e){
      console.log(`执行失败`)
    }
  }
  serialScheduleByAsync()

async/await的语法虽然没有单独解析,但是本质就是前一篇介绍的带自动执行器的generator而已,因此不再赘述
可以看到,async的写法代码更简洁,而且逻辑更清晰,可读性更强。

2. 并行执行所有异步操作,等到所有请求完成后,按照读取请求的顺序输出结果

场景:并发读取5个数据(为了方便 分别编号为1-5),然后按照实际读取顺序结果

  const getDataById = (i) => new Promise((resolve, reject) => {
    // 随机延迟一个时间返回结果,
    const delay = Math.floor(Math.random() * Math.floor(3000)) // 延迟时间可能为 0,1000,2000 毫秒
    setTimeout(()=>{
      return resolve(i)
    }, delay)
  })
  
  // 1.promise实现
  const concurrentScheduleByPromise = ()=>{
    const promises = []
    const result = []
    for(let i = 0;i < 5;i++){
      promises[i] = getDataById(i+1)
      promises[i].then(i=>{
        result.push(i)
      })
    }
    Promise.all(promises).then(()=>{
      result.forEach(id=>{
        console.log(id)
      })
    })
  }
  concurrentScheduleByPromise()

  // async/await实现
  const concurrentScheduleByAsync = () => {
    for(let i = 0 ;i < 5; i++){
      let task = async function (){
        console.log(await getDataById(i+1))
      }
      task()
    }
  }
  concurrentScheduleByAsync()

注意辨析这里concurrentScheduleByAsyncserialScheduleByAsync的区别,关键点是同一个async函数内部的await才是按顺序执行

流程调度里比较常见的一种错误是“看似串行”的写法,可以感受一下这个例子:

  const getPromise = (name) =>new Promise(resolve=>{
    setTimeout(()=>{
      console.log(name)
      resolve(name)
    },1000)
  })
  
  // 判断以下几种写法的输出结果 
  Promise.resolve().then(getPromise('1a')).then(getPromise('1b')).then(getPromise('1c')) 
  Promise.resolve().then(()=>getPromise('2a')).then(()=>getPromise('2b')).then(()=>getPromise('2c')) 
  Promise.resolve().then(getPromise('3a').then(getPromise('3b').then(getPromise('3c')))) 
  Promise.resolve().then(()=>getPromise('4a').then(()=>getPromise('4b').then(()=>getPromise('4c')))) 

辨别输出顺序

这类题目一般出现在面试题里。

1. 基础-区分不同任务类型

  console.log(1)
  new Promise(resolve => {
    console.log(2)
    setTimeout(() => {
      console.log(10)
    }, 10)
    resolve()
    console.log(3)
  }).then(() => {
    console.log(5)
  })

  setTimeout(() => {
    console.log(7)
    Promise.resolve().then(() => {
      console.log(9)
    })
    console.log(8)
  })

  Promise.resolve().then(() => {
    console.log(6)
  })
  console.log(4)
  // 输出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. 复杂-加入浏览器render

<style>
  .outer {
    padding: 30px;
    background-color: aqua;

  }

  .inner {
    height: 100px;
    background-color: brown;
  }
</style>

<body>
  <div class="outer">outer
     <div class="inner">inner</div> 
  </div>
</body>
<script>
  var outer = document.querySelector('.outer');
  var inner = document.querySelector('.inner');

  // Let's listen for attribute changes on the
  // outer element
  new MutationObserver(function () {
    console.log('mutate');
  }).observe(outer, {
    attributes: true
  });

  // Here's a click listener…
  function onClick() {
    console.log('click');

    setTimeout(function () {
      console.log('timeout');
    }, 0);

    Promise.resolve().then(function () {
      console.log('promise');
    });

    outer.setAttribute('data-random', Math.random());
  }

  // …which we'll attach to both elements
  inner.addEventListener('click', onClick);
  outer.addEventListener('click', onClick);
  // innner.click() 试试直接点击和js执行click的区别
</script>

这类问题实质上就是辨析异步任务队列类型,详细内容和解析可以直接看js异步从入门到放弃(三)- 异步任务队列(task queues)

小结

这篇文章主要是给这个系列做个简单的收尾,单独纯异步的问题难点其实也不多,偷个懒,后面想到了再补上。


如果觉得写得不好/有错误/表述不明确,都欢迎指出
如果有帮助,欢迎点赞和收藏,转载请征得同意后著明出处。如果有问题也欢迎私信交流,主页有邮箱地址
如果觉得作者很辛苦,也欢迎打赏~

阅读 997发布于 2019-06-13

推荐阅读
前端路漫漫
用户专栏

路漫漫其修远兮 吾将上下左右东西南北中发白而求索

1126 人关注
32 篇文章
专栏主页
目录