LeetCode偶尔一题 —— 832. 翻转图像

题目描述

分析题目

按照题意我们只要先对每个子数组先做逆序,再做 0 --> 1 和 1 --> 0 的替换即可,于是我们可以写出以下代码:

/**
 * @param {number[][]} A
 * @return {number[][]}
 */
var flipAndInvertImage = function(A) {
  for (let i = 0; i < A.length; i++) {
    let j = 0, k = A[i].length - 1
    while (j < k) {
      [A[i][j], A[i][k]] = [A[i][k], A[i][j]]
      A[i][j] = A[i][j] ? 0 : 1
      A[i][k] = A[i][k] ? 0 : 1
      j++, k--
    }
    if (j === k) {
      A[i][j] = A[i][j] ? 0 : 1
    }
  }
  return A
};

优化

对于 0 --> 1 和 1 --> 0 的替换,我们大可不必用三元运算符,而是采用异或运算,可以把代码简化如下:

/**
 * @param {number[][]} A
 * @return {number[][]}
 */
var flipAndInvertImage = function(A) {
  for (let i = 0; i < A.length; i++) {
    let j = 0, k = A[i].length - 1
    while (j < k) {
      [A[i][j], A[i][k]] = [A[i][k], A[i][j]]
      A[i][j] ^= 1
      A[i][k] ^= 1
      j++, k--
    }
    if (j === k) {
      A[i][j] ^= 1
    }
  }
  return A
};

进阶

仔细观察题目中提供的测试用例,我们发现,左右两个数不相等时可以直接忽略,于是最终版的程序如下:

/**
 * @param {number[][]} A
 * @return {number[][]}
 */
var flipAndInvertImage = function(A) {
  for (let i = 0; i < A.length; i++) {
    let j = 0, k = A[i].length - 1
    while (j < k) {
      if (A[i][j] === A[i][k]) {
        A[i][j] ^= 1
        A[i][k] ^= 1
      }
      j++, k--
    }
    if (j === k) {
      A[i][j] ^= 1
    }
  }
  return A
};
 • 时间复杂度O(n * k / 2)
 • 空间复杂度O(1)

原题地址: https://leetcode-cn.com/probl...
代码不定时更新,欢迎 star 我的 repo

扫描下方的二维码或搜索「tony老师的前端补习班」关注我的微信公众号,那么就可以第一时间收到我的最新文章。

阅读 313

推荐阅读
tonychen的文章
用户专栏

13 人关注
32 篇文章
专栏主页