JavaScript-变量提升

变量提升:

js代码再运行的时候,扫描所有的变量及函数,将其提升在作用域的顶部。

不在函数内部的var定义的是全局变量,提升到作用域顶部;
函数,讲整个函数体都提升到作用域顶部;
如果函数是以定义变量赋值匿名函数的方式存在,那么不存在函数体提升的情况。

优先级的比较:

函数名和变量名冲突时,函数的优先级较高;
全局变量和局部变量命名冲突时,局部作用域中,局部变量的优先级比较高;
参数的优先级大于变量提升的优先级。

经典例题:

  var a = 1;
  console.log(a); //1
  console.log(b); //undefined
  var b = 1;
  console.log(b); //1
  
  
  console.log(a); //function a(){};
  function a(){};
  var a = 1;
  console.log(a); //1
  
  
  var fn = function(){
    console.log('test'); //test
  };
  fn();
  
  console.log(a); //undefined
  var a = 1;
  console.log(a); //1
  var a = function(){};
  console.log(a); //函数
  
  
  var a = 1;
  function fn(){
    console.log(a);   //1
    var b = 1;
  }
  fn();
  console.log(b); //b is not defined
  
  
  var a = 1;
  function fn(){
    console.log(b); //undefined
    var b = 1;
  }
  fn();
  
  
  var a = 1;
  function fn(){
    console.log(a); //undefined
    var a = 2;
  }
  console.log(a); //1
  fn();  //先是1,才是undefined
  
  
  function sum(a){
    console.log(a); //1
    var a = 2;
  }
  sum(1);
  
  
  function sum(a){
    var a = 2;
    console.log(a); //2
  }
  sum(1);
阅读 102

推荐阅读