Kubernetes集群安装kube-prometheus后无法执行kubectl top node

对你无可奈何

背景:

Kubernetes 1.20.5 安装Prometheus-Oprator嗯,我的集群是1.21.3了虽然是......
执行kubectl top nodes如下:
image.png

解决问题过程:

网上一堆各种说法的,但是没有一个是适用于我的。把monitoring下所有的pod的日志看了一个遍,然后在prometheus-adapter中发现日志如下:
fcf7a1291d2455a34d1eb367f091b14.png
嗯想起来了我的集群都不是默认的cluster.local!如果有跟我一样自定义命名集群的需要注意修改这个这个配置!
然后找一下配置文件中哪个文件有此项配置:
比较笨的方式:

grep -A2 -B2 cluster.local 

4c2ee3cf74d31cd4272131fd40a3490.png
4c2ee3cf74d31cd4272131fd40a3490.png一个一个前缀的排除。最后确认是prometheus-adapter-deployment.yaml配置文件,修改一下:
51b4332b5746f35763dda994a86f64b.png

kubectl apply -f prometheus-adapter-deployment.yaml
kubectl get pods -n monitoring

等待pod更新重新启动验证:

[root@k8s-master-01 manifests]# kubectl top nodes
W0731 11:24:57.758043 1760118 top_node.go:119] Using json format to get metrics. Next release will switch to protocol-buffers, switch early by passing --use-protocol-buffers flag
NAME      CPU(cores)  CPU%  MEMORY(bytes)  MEMORY%  
k8s-master-01  231m     5%   2497Mi     31%    
k8s-master-02  227m     5%   1989Mi     25%    
k8s-master-03  235m     5%   2071Mi     26%    
k8s-node-01   490m     3%   4023Mi     12%    
k8s-node-02   221m     1%   4854Mi     15%    
k8s-node-03   616m     3%   10671Mi     33%    
k8s-node-04   644m     4%   6238Mi     19%    
k8s-node-05   620m     3%   9058Mi     28%    
k8s-node-06   196m     4%   5436Mi     69

尽信书则不如无书。还是多看一下个人环境的日志。然后标注一下个人集群的修改地方。更快的定位问题,并解决问题!

阅读 301

4 声望
3 粉丝
0 条评论
你知道吗?

4 声望
3 粉丝
宣传栏