JS设计模式之建造者模式

黄凯伦

建造者模式(builder pattern)属于创建型模式的一种,提供一种创建复杂对象的方式。它将一个复杂的对象的构建与它的表示分离,使得同样的构建过程可以创建不同的表示。

建造者模式是一步一步的创建一个复杂的对象,它允许用户只通过指定复杂的对象的类型和内容就可以构建它们,用户不需要指定内部的具体构造细节。

本文首发于 建造者(builder)模式

使用场景

日常生活中,比如组装电脑,生产汽车,都是有多个步骤来一步一步构建的,这时候就可以使用建造者模式来解决这个问题。下面以组装电脑为例子,比如组装游戏电脑,组装办公电脑。步骤都是一样的,最终都会出一个成品出来。

function gameComputerBuilder() {
 this.buildMainboard = function() {
  console.log('游戏主板');
 };
 this.buildCPU = function() {
  console.log('游戏CPU');
 };
 this.buildHardDisk = function() {
  console.log('游戏硬盘');
 };
 this.getComputer = function() {
  return '游戏电脑';
 };
}

function officeComputerBuilder() {
 this.buildMainboard = function() {
  console.log('办公主板');
 };
 this.buildCPU = function() {
  console.log('办公CPU');
 };
 this.buildHardDisk = function() {
  console.log('办公硬盘');
 };
 this.getComputer = function() {
  return '办公电脑';
 };
}

function Operator() {
 this.startBuild = function(builder) {
  builder.buildMainboard();
  builder.buildCPU();
  builder.buildHardDisk();
  return builder.getComputer();
 };
}

const op = new Operator();
const gameComputer = new gameComputerBuilder();
const officeComputer = new officeComputerBuilder();
const gc = op.startBuild(gameComputer);
console.log(gc)
const oc = op.startBuild(officeComputer);{}
console.log(oc)
阅读 88
7 声望
0 粉丝
0 条评论
7 声望
0 粉丝
文章目录
宣传栏