js合并数组的方法

jrue

1,方法一

concat()
实例:arrayA.concat(arrayB)
会生成新的数组。
let arrayA = ['ja', 'va'];
let arrayB = ['scr', 'ipt'];
// 合并数组A和B
arrayA = arrayA .concat(arrayB);
// 查看合并后的结果
console.log(arrayA);
// ['ja', 'va', 'scr', 'ipt']

2,方法二

push()
实例:push(…array)
会变更原数组。
let arrayA = ['ja', 'va'];
let arrayB = ['scr', 'ipt'];
// 合并数组A和B
arrayA.push(...arrayB);
// 查看合并后的结果
console.log(arrayA);
// ['ja', 'va', 'scr', 'ipt']

3,方法三

[...arrayA, ...arrayB]
ES6 的语法,简单而实用。
会生成新的数组。
let arrayA = ['ja', 'va'];
let arrayB = ['scr', 'ipt'];
// 合并数组A和B
arrayA = [...arrayA, ...arrayB];
// 查看合并后的结果
console.log(arrayA);
// ['ja', 'va', 'scr', 'ipt']

4,方法四

push.apply()
实例:arrayA.push.apply(arrayA, arrayB)
合并数组是把后一个数组的值依次push进前一个数组,使前一个数组发生改变,并且只能两个数组之间发生合并。
let arrayA = ['ja', 'va'];
let arrayB = ['scr', 'ipt'];
// 合并数组A和B
arrayA.push.apply(arrayA, arrayB);
// 查看合并后的结果
console.log(arrayA);
// ['ja', 'va', 'scr', 'ipt']

5,方法五

forEach循环 + push()
会变更原数组。
let arrayA = ['ja', 'va'];
let arrayB = ['scr', 'ipt'];
// 合并数组A和B
arrayB.forEach(item => {
    arrayA.push(item)
})
// 查看合并后的结果
console.log(arrayA);
// ['ja', 'va', 'scr', 'ipt']
阅读 1.7k

努力可以改变能力

263 声望
8 粉丝
0 条评论

努力可以改变能力

263 声望
8 粉丝
文章目录
宣传栏