Antd组件问题:动态生成Select遇到的问题总结

很白的小白

最近在跟着老师做一个项目,在项目过程中遇到了动态生成Select的一系列问题,针对解决方案做一个简单的记录。

需求描述如下:

 1. 将后端获取的对象根据varName分类后,根据不同的类别生成Select
 2. 将选择获取到的数据,点击确定后,合并成一个Obj最终存入数组中

遇到问题如下:

 1. 根据varName动态生成Select,显示不同的VarLable及VarItemLable
 2. 点击确定后,Select显示的信息停留,无法更改

选择完成后Value无法清空的解决办法:

 • 问题描述
  image.png
  当点击确认选则后,会出现如下情况,此时数据选择结束,但是现实的依然是上次选择的数据,因此,如果再新增或选择完全相同的数据,会导致新增数据为空。
  image.png
  当我将Value属性设置为固定值时,又会导致选择后,只现实我设置的固定,交互体验很差。
  image.png
  当我参考网上的解决方法将值设置为Undefined的时候,会出现选择后只显示placeholder属性的值,虽然点击成功,但用户看不到。
 • 此时,我又在想为什么不设置一个state数据,通过setState进而控制Select值的显示,但是前文提到我在动态生成多个Select因此一个值,并不足以我们来控制Value的显示情况。如果动态生成的过程中,只设置一个Value会导致每次点击一个Select所以的Select变成相同的值。
 • 解决方案
  image.png
  我将选择<Option>后的回调中的数据及属性以键值对的方式存储到一个对象中,然后将这个对象存储到State中.
  又由于我是依照varName进行分组后渲染的Select,因此我只需要在Seate中取出我存入的对象,找到对象中每一个Select对应的VarName的值是否存在?
  如果不存在则为undefined,此时默认显示的是placeholder属性,然而当选择后,呈现的则是选中的对应的值。
  如果我们想要点点击后,清空Value,我们只需要清空对象,这样所有的Select便利的都是undefined,完美解决!

  部分数据如下:

 • 原数据中存在重复数据
 • 需要对数据进行排序处理

  data: [
    {
      "varItemId": 14,
      "varItemLabel": "ANT1",
      "varItemValue": "1",
      "varName": "ANT",
      "description": "ANT1",
      "variableLabel": "天线",
      "sort": "1",
      "checked": false
    },
    {
      "varItemId": 100,
      "varItemLabel": "TX",
      "varItemValue": "TX",
      "varName": "TYPE",
      "description": "TX",
      "variableLabel": "类型",
      "sort": "2",
      "checked": false
    },
    {
      "varItemId": 1,
      "varItemLabel": "2G4",
      "varItemValue": "2G4",
      "varName": "G",
      "description": "2G4",
      "variableLabel": "频段",
      "sort": "3",
      "checked": false
    },
    {
      "varItemId": 2,
      "varItemLabel": "5G",
      "varItemValue": "5G",
      "varName": "G",
      "description": "5G",
      "variableLabel": "频段",
      "sort": "3",
      "checked": false
    },
    {
      "varItemId": 10,
      "varItemLabel": "11N",
      "varItemValue": "11N",
      "varName": "PRO",
      "description": "11N",
      "variableLabel": "协议",
      "sort": "4",
      "checked": false
    },
    {
      "varItemId": 5,
      "varItemLabel": "20M",
      "varItemValue": "20",
      "varName": "BW",
      "varFilter": "",
      "description": "20M",
      "variableLabel": "带宽",
      "sort": "5",
      "checked": false
    },
    {
      "varItemId": 289,
      "varItemLabel": "MCS4",
      "varItemValue": "4",
      "varName": "RATE",
      "varFilter": "11AX,160M",
      "description": "MCS4",
      "variableLabel": "速率",
      "sort": "6",
      "checked": false
    },
    {
      "varItemId": 638,
      "varItemLabel": "5.5M",
      "varItemValue": "5.5",
      "varName": "RATE",
      "varFilter": "11B",
      "description": "CCK调制",
      "variableLabel": "速率",
      "sort": "6",
      "checked": false
    },{
      "varItemId": 45,
      "varItemLabel": "CH56",
      "varItemValue": "5280",
      "varName": "CH",
      "varFilter": "5G,20M",
      "description": "CH56",
      "variableLabel": "信道",
      "sort": "7",
      "checked": false
    },{
      "varItemId": 636,
      "varItemLabel": "CH58",
      "varItemValue": "5290",
      "varName": "CH",
      "varFilter": "5G,80M",
      "description": "CH58",
      "variableLabel": "信道",
      "sort": "7",
      "checked": false
    }
  ]
}

数据处理操作如下:

 1. 引入lodash库中的groupby方法,根据varName进行分组。
const dealedDataByGroup = groupBy(dealedData, (item) => [item.varName]);
 1. 对数据的去重的排序处理,遍历分组后的数据,调用函数如下:
 doSrotByAttribute(arr, attribute) {
  function compare(propertyName) {
   return function (object1, object2) {
    const value1 = parseFloat(object1[propertyName]);
    const value2 = parseFloat(object2[propertyName]);
    if (value2 < value1) {
     return 1;
    }
    if (value2 > value1) {
     return -1;
    }
    return 0;
   }
  }

  arr.sort(compare(attribute));
  return arr;
 }

 doUniqueByVarItemLabel(arr) {
  const hash = {};
  arr = arr.reduce((preVal, curVal) => {
   hash[curVal.varItemLabel] ? '' : hash[curVal.varItemLabel] = true && preVal.push(curVal);
   return preVal
  }, [])
  return arr;
 }
 dealedDataByGroup[key] = this.doSrotByAttribute(dealedDataByGroup[key], `varItemLabel`);
 dealedDataByGroup[key] = this.doUniqueByVarItemLabel(dealedDataByGroup[key]);
 1. 由于不清楚return返回的执行语句中可以遍历Obj的方法,因此我选择了使用concat方法将所有数组存储到一个数组中,两个map嵌套遍历生成Select,最终实现动态生成Select。
阅读 506
122 声望
118 粉丝
0 条评论
122 声望
118 粉丝
文章目录
宣传栏