JavaScript设计模式之发布-订阅模式(观察者模式)-Part2

wuweisen

《JavaScript设计模式与开发实践》读书笔记。

看此文章前,建议先看JavaScript设计模式之发布-订阅模式(观察者模式)-Part1

在Part1中,已经介绍了什么是发布-订阅模式,同时,也实现了发布-订阅模式。但是,就Part1中实现的例子来说,还是存在了两个小问题:

 • 我们给每个发布者对象都添加了listen和trigger方法,以及一个缓存列表clientList,这其实是一种资源的浪费。

 • 订阅者与发布者之间存在一定的耦合性,订阅者至少要知道发布者对象的名字,才能顺利订阅。如下:

// 张三订阅问题A, sgQuestionSystem是发布者的对象(问题系统)
sgQuestionSystem.listen('questionA', 3, function(questionTitle, content) {
  console.log('张三您在早前订阅了问题:questionA');
  console.log('现' + questionTitle + '有了新动态');
  console.log('内容为:' + content);
});

如果张三还对其它东西感兴趣,而发布者又不是同一个,那么,这意味着张三需要再对另一个发布者对象进行订阅。如下:

// 张三订阅文章A动态, sgArticleSystem是发布者的对象(文章系统)
sgArticleSystem.listen('articleA', 3, function(articleTitle, content) { 
  console.log('张三您在早前订阅了文章:articleA');
  console.log('现' + articleTitle+ '有了新动态');
  console.log('内容为:' + content);
});

全局的发布-订阅对象

相信大家都知道什么是中介公司吧,在现实生活中,我们只要把订阅的请求交给中介公司,而各大发布者也只需要通过中介公司来发布信息。这样一来,我们就无需关心消息是哪个发布者发布的,我们只需关心是否能顺利收到消息。当然,订阅者与发布者都需要知道这个中介公司。

同样,在程序中,我们可以用一个全局的 Event 对象来实现中介公司的作用。Event作为一个消息中心,把订阅者和发布者联系起来。见如下代码:

var Event = (function(){
  var clientList = {}, // 缓存列表
    listen,
    trigger,
    remove;
  
  listen = function(key, id, fn){
    if(!clientList[key]){
      clientList[key] = [];  // 初始化
    }
    clientList[key].push({   // 将订阅的id, 回调函数添加到对应的消息列表里
      id: id,             
      fn: fn             
    });
  };
  
  trigger = function() {
    var key = Array.prototype.shift.call(arguments),
      fns = clientList[key];
    if(!fns || fns.length == 0) {
      return false;
    }
    for(var i = 0; i < fns.length; i++) {
      fns[i].fn.apply(this, arguments);
    }
  };
  
  remove = function(key, id) {
    var fns = clientList[key];
    
    if(!fns) {        // 如果key对应的消息没人订阅,直接返回
      return false;
    }
    
    if(!id) {      // 如果没传具体的唯一标识,则取消key的所有对应消息
      fns && (fns.length = 0);
    } else {
      for(var l = fns.length - 1; l >=0; l--) {
        var _id = fns[l].id;
        if(_id == id) {
          fns.splice(l, 1);  // 删除订阅者的回调函数
        }
      }
    }
  };
  
  return {
    listen: listen,
    trigger: trigger,
    remove: remove
  }
})();

Event.listen('questA', 1, function(content) {
  console.log('内容为:' + content);
});

Event.trigger('questA', '王五回答了该问题');

必须先订阅再发布吗?

我们所了解的发布-订阅模式,都是订阅者必须先订阅一个消息,随后才能接收到发布者发布的消息。如果把顺序反过来,发布者先发布一个消息,而在此之前并没有对象来订阅它,那么这条消息就消失在宇宙中了。

而在实际项目在,先发布后订阅是存在的。例如在商城网站中,获取到用户信息之后才能渲染用户导航模块,而获取用户信息的操作是一个异步请求。当请求成功返回之后才能发布一个事件,在此之前订阅了此事件的用户导航模块才能接收到这个信息。

然而,因为异步的原因,我们不能保证ajax请求的事件,可能用户的导航模块还没加载好(即还没订阅消息),请求就返回(即发布消息)。因此,我们需要让我们的发布-订阅对象拥有先发布-后订阅的能力。

具体的实现请看后续最终代码。

全局事件的命名冲突

全局的发布-订阅对象里只有一个clientList来存放消息名和回调函数,大家都通过它来订阅-发布各种消息,久而久之,难免会出现事件名冲突,所以我们还可以给Event对象提供创建命名空间的功能。

最终代码如下:

var Event = (function(){
  var global = this,
    Event,
    _default = 'default';
  
  Event = function(){
    var _listen,
      _trigger,
      _remove,
      _slice = Array.prototype.slice,
      _shift = Array.prototype.shift,
      _unshift = Array.prototype.unshift,
      namespaceCache = {},
      _creat,
      find,
      each = function(ary, fn){
        var ret;
        for(var i = 0, l = ary.length; i < l; i++) {
          var n = ary[i];
          ret = fn.call(n, i, n);
        }
        return ret;
      };
      
      _listen = function(key, fn, cache) {
        if(!cache[key]) {
          cache[key] = [];
        }
        cache[key].push(fn);
      };
      
      _remove = function(key, cache, fn) {
        if(cache[key]) {
          if(fn) {
            for(var i = cache[key].length; i >=0; i--) {
              if(cache[key][i] == fn) {
                cache[key].splice(i, 1);
              }
            }
          } else {  // 若没有fn,表示全部清空
            cache[key] = [];
          }  
        }
      };
      
      _trigger = function() {
        var cache = _shift.call(arguments),
           key = _shift.call(arguments),
           args = arguments,
           _self= this,
           ret,
           stack = cache[key];
         
         if(!stack || !stack.length) {
           return;
         }
         
         return each(stack, function(){
           return this.apply(_self, args);
         })
      };
      
      _create = function(namespace) {
        var namespace = namespace || _default;
        var cache = {},
          offlineStack = [],
          ret = {
            listen: function(key, fn, last) {
              _listen(key, fn, cache);
              if(offlineStack == null) {
                return;
              }
              if(last == 'last') {
                offlineStack.length && offlineStack.pop()();
              } else {
                each(offlineStack, function() {
                  this();
                });
              }
              offlineStack = null;
            },
            one: function(key, fn, last) {
              _remove(key, cache);
              this.listen(key, fn, last);
            },
            remove: function(key, fn) {
              _remove(key, cache, fn);
            },
            trigger: function() {
              var fn,
                args,
                _self = this;
              
               _unshift.call(arguments, cache);
               args = arguments;
               fn = function() {
                 return _trigger.apply(_self, args);
               };
               if(offlineStack) {
                 return offlineStack.push(fn);
               }
               return fn();
            }
          };
          
          return namespace? (namespaceCache[namespace] ? namespaceCache[namespace]: namespaceCache[namespace] = ret) : ret;
      };
      return {
        create: _create,
        one: function(key, fn, last) {
          var event = this.create();
          event.one(key, fn, last);
        },
        remove: function(key, fn){
          var event = this.create();
          event.one(key, fn);
        },
        listen: function(key, fn, last){
          var event = this.create();
          event.listen(key, fn, last);
        },
        trigger: function(){
          var event = this.create();
          event.trigger.apply(this, arguments);
        }
      };
      
  }();
  return Event;
})();

/********** 先发布后订阅 ***********/
Event.trigger('click', 1);
Event.listen('click', function(a){
  console.log(a)
});

/********** 使用命名空间 ***********/
Event.create('namespace1').listen('click', function(a){ 
  console.log(a);
});
Event.create('namespace1').trigger('click', 1);

附:
JavaScript数据结构和算法系列:
JS 栈
JS 队列-优先队列、循环队列

JavaScript设计模式系列:
JavaScript设计模式之策略模式

阅读 2.3k

一起来学习吧
开发小记

前端

1.1k 声望
30 粉丝
0 条评论
你知道吗?

前端

1.1k 声望
30 粉丝
宣传栏