js 实现上下拖动改变父 div 的高度,左右上下拖动动态分割孩子的宽高

更新于 2018-12-27  约 32 分钟

1. 需求

实现父 div 里面 左右,上下动态分割 div,并上下改变父 div 的高度,并且宽和高都是按百分比(如图) 。

2. 实现原理

2.1 父布局

<div class='hj-wrap'>
    <div class="arrow"></div>
  </div>
 • 首先一个父 div 为 hj-wrap,相对定位 。
 • 一个改变父 div 高度的 arrow,用于上下拖动 , 不能占有位置,所以要绝对定位,并定位到最右下角。
 • 上下拖动的 arrow,当上拖动时,arrow 的父 div 的高度变小,当下拖动时,arrow 的父 div 的高度变大。

2.2 横向布局

<div class='hj-wrap'>
    <div class="hj-transverse-split-div">
      横 向
      <label class="hj-transverse-split-label"></label>
    </div>
    <div class="hj-transverse-split-div">横 向 2
      <label class="hj-transverse-split-label"></label>
    </div>
    <div class="hj-transverse-split-div">横 向 3
      <label class="hj-transverse-split-label"></label>
    </div>
    <div class="hj-transverse-split-div">横 向 4
      <label class="hj-transverse-split-label"></label>
    </div>
    <div class="hj-transverse-split-div">横 向 5
    </div>
    <div class="arrow"></div>
  </div>
 • 每一个横向的 div 为 hj-transverse-split-div 并相对定位,里面有一个拖动改变左右的 label 为 hj-transverse-split-label ,不能占有位置,所以要绝对定位,并定位到最右边并高为 100%,最后一个横向的 div 不用 hj-transverse-split-label 。
 • 拖动改变左右的 label 时,向左时,label 的父 div 的宽变小,label 的父 div 相邻的 右边的 div 宽度变大。

2.3 竖向布局

<div class='hj-wrap verticals'>
    <div class="hj-vertical-split-div">上
      <label class="hj-vertical-split-label"></label>
    </div>
    <div class="hj-vertical-split-div">中
      <label class="hj-vertical-split-label"></label>
    </div>
    <div class="hj-vertical-split-div">下</div>
    <div class="arrow"></div>
  </div>
 • 每一个横向的 div 为 hj-vertical-split-div 并相对定位,里面有一个拖动改变左右的 label 为 hj-vertical-split-label ,不能占有位置,所以要绝对定位,并定位到最下边并宽为 100%,最后一个竖向的 div 不用再放 hj-vertical-split-label 的 label 。
 • 拖动改变上下的 label 时,向上时,label 的父 div 的高度变小,label 的父 div 相邻的下边的 div 高度变大。

3. js 实现

代码:

/**
 * name:  split.js
 * author: biaochen
 * date:  2018-12-26
 *
 */
$(function() {
  //鼠标横向、竖向、和改变父高度的上下 操作对象
  var thisTransverseObject, thisVerticalObject, thisArrowObject;
  //文档对象
  var doc = document;
  //横向分割栏
  var transverseLabels = $(".hj-wrap").find(".hj-transverse-split-label");
  //竖向分割栏
  var verticalLabels = $(".hj-wrap").find(".hj-vertical-split-label");
  // 改变父高度的 箭头 div
  var parentArrow = $(".hj-wrap").find(".arrow");

  // 设置宽
  function setWidth(type) {
    if (type === "init") {
      var length = $(".hj-wrap").length;
      if (length > 0) {
        for (var i = 0; i < length; i++) {
          var width = $($(".hj-wrap")[i])[0].offsetWidth;
          var hjDivNums = $($(".hj-wrap")[i]).children(".hj-transverse-split-div");
          // var defaultWidth = Math.floor(100 / hjDivNums.length);
          var defaultWidth = Math.floor(width / hjDivNums.length);
          $($(".hj-wrap")[i])
            .children(".hj-transverse-split-div")
            .width(defaultWidth + "px");
          // .width(defaultWidth + "%");
        }
      }
    } else {
      // 设置百分比
      var transverseDivs = $(".hj-transverse-split-div")
      var widthLength = transverseDivs.length
      for (var i = 0; i < widthLength; i++) {
        var width = $(transverseDivs[i]).width();
        var parentWidth = $(transverseDivs[i])
          .parent()
          .width();
        var rate = (width / parentWidth) * 100 + "%";
        $(transverseDivs[i]).css({ width: rate });
      }
    }
  }

  // 设置高
  function setHeight(type) {
    if (type === "init") {
      var verticalsParentDivs = $(".verticals");
      var parentLengths = verticalsParentDivs.length;
      for (var i = 0; i < parentLengths; i++) {
        var parentHeight = $(verticalsParentDivs[i]).height();
        var childrenNum = $(verticalsParentDivs[i]).children(
          ".hj-vertical-split-div"
        ).length;
        var defaultHeight = Math.floor(parentHeight / childrenNum);
        // var rate = Math.floor((height / parentHeight)* 100) + '%'
        var defaultHeight = Math.floor(100 / childrenNum);
        $(verticalsParentDivs[i])
          .children(".hj-vertical-split-div")
          .height(defaultHeight + "%");
        // .height(defaultHeight + "px");
      }
    } else {
      // 设置百分比
      var verticalsDivs = $(".hj-vertical-split-div");
      var heightLength = verticalsDivs.length;
      for (var i = 0; i < heightLength; i++) {
        var height = $(verticalsDivs[i]).height();
        var parentHeight = $(verticalsDivs[i])
          .parent()
          .height();
        var rate = (height / parentHeight) * 100 + "%";
        $(verticalsDivs[i]).css({ height: rate });
      }
    }
  }

  setWidth('init')
  setHeight("init");

  //定义一个对象
  function PointerObject() {
    this.el = null; //当前鼠标选择的对象
    this.clickX = 0; //鼠标横向初始位置
    this.clickY = 0; //鼠标竖向初始位置
    this.transverseDragging = false; //判断鼠标可否横向拖动
    this.verticalDragging = false; //判断鼠标可否竖向拖动
  }
  //横向分隔栏绑定事件
  transverseLabels.bind("mousedown", function(e) {
    thisTransverseObject = new PointerObject();
    thisTransverseObject.transverseDragging = true; //鼠标可横向拖动
    thisTransverseObject.el = this;
    thisTransverseObject.clickX = e.pageX; //记录鼠标横向初始位置
  });

  //竖向分隔栏绑定事件
  verticalLabels.bind("mousedown", function(e) {
    //console.log("mousedown");
    thisVerticalObject = new PointerObject();
    thisVerticalObject.verticalDragging = true; //鼠标可竖向拖动
    thisVerticalObject.el = this;
    thisVerticalObject.clickY = e.pageY; //记录鼠标竖向初始位置
  });
  //上下绑定事件
  parentArrow.bind("mousedown", function(e) {
    //console.log("mousedown");
    thisArrowObject = new PointerObject();
    // thisArrowObject.transverseDragging = true; //鼠标可横向拖动
    thisArrowObject.verticalDragging = true; //鼠标可竖向拖动
    thisArrowObject.el = this;
    thisArrowObject.clickY = e.pageY; //记录鼠标竖向初始位置
  });

  doc.onmousemove = function(e) {
    //鼠标横向拖动
    if (thisTransverseObject != null) {
      if (thisTransverseObject.transverseDragging) {
        var changeDistance = 0;
        if (thisTransverseObject.clickX >= e.pageX) {
          //鼠标向左移动
          changeDistance =
            Number(thisTransverseObject.clickX) - Number(e.pageX);
          if (
            $(thisTransverseObject.el)
            .parent()
            .width() -
            changeDistance <
            20
          ) {} else {
            $(thisTransverseObject.el)
              .parent()
              .width(
                $(thisTransverseObject.el)
                .parent()
                .width() - changeDistance
              );
            $(thisTransverseObject.el)
              .parent()
              .next()
              .width(
                $(thisTransverseObject.el)
                .parent()
                .next()
                .width() + changeDistance
              );
            thisTransverseObject.clickX = e.pageX;
            $(thisTransverseObject.el).offset({ left: e.pageX });
          }
        } else {
          //鼠标向右移动
          changeDistance =
            Number(e.pageX) - Number(thisTransverseObject.clickX);
          if (
            $(thisTransverseObject.el)
            .parent()
            .next()
            .width() -
            changeDistance <
            20
          ) {} else {
            $(thisTransverseObject.el)
              .parent()
              .width(
                $(thisTransverseObject.el)
                .parent()
                .width() + changeDistance
              );
            $(thisTransverseObject.el)
              .parent()
              .next()
              .width(
                $(thisTransverseObject.el)
                .parent()
                .next()
                .width() - changeDistance
              );
            thisTransverseObject.clickX = e.pageX;
            $(thisTransverseObject.el).offset({ left: e.pageX });
          }
        }
        $(thisTransverseObject.el).width(2);
      }
    }
    //鼠标竖向拖动
    if (thisVerticalObject != null) {
      if (thisVerticalObject.verticalDragging) {
        var changeDistance = 0;
        if (thisVerticalObject.clickY >= e.pageY) {
          //鼠标向上移动
          changeDistance = Number(thisVerticalObject.clickY) - Number(e.pageY);
          if (
            $(thisVerticalObject.el)
            .parent()
            .height() -
            changeDistance <
            20
          ) {} else {
            $(thisVerticalObject.el)
              .parent()
              .height(
                $(thisVerticalObject.el)
                .parent()
                .height() - changeDistance
              );
            $(thisVerticalObject.el)
              .parent()
              .next()
              .height(
                $(thisVerticalObject.el)
                .parent()
                .next()
                .height() + changeDistance
              );
            thisVerticalObject.clickY = e.pageY;
            $(thisVerticalObject.el).offset({ top: e.pageY });
          }
        } else {
          //鼠标向下移动
          changeDistance = Number(e.pageY) - Number(thisVerticalObject.clickY);
          if (
            $(thisVerticalObject.el)
            .parent()
            .next()
            .height() -
            changeDistance <
            20
          ) {} else {
            $(thisVerticalObject.el)
              .parent()
              .height(
                $(thisVerticalObject.el)
                .parent()
                .height() + changeDistance
              );
            $(thisVerticalObject.el)
              .parent()
              .next()
              .height(
                $(thisVerticalObject.el)
                .parent()
                .next()
                .height() - changeDistance
              );
            thisVerticalObject.clickY = e.pageY;
            $(thisVerticalObject.el).offset({ top: e.pageY });
          }
        }
        $(thisVerticalObject.el).height(2);
      }
    }
    // 改变父的 高度
    if (thisArrowObject != null) {
      //鼠标竖向拖动
      if (thisArrowObject.verticalDragging) {
        var changeDistance = 0;
        if (thisArrowObject.clickY >= e.pageY) {
          //鼠标向上移动
          changeDistance = Number(thisArrowObject.clickY) - Number(e.pageY);
          if (
            $(thisArrowObject.el)
            .parent()
            .height() -
            changeDistance <
            50
          ) {} else {
            $(thisArrowObject.el)
              .parent()
              .height(
                $(thisArrowObject.el)
                .parent()
                .height() - changeDistance
              );
            thisArrowObject.clickY = e.pageY;
            $(thisArrowObject.el).offset({ bottom: e.pageY });
          }
        } else {
          //鼠标向下移动
          changeDistance = Number(e.pageY) - Number(thisArrowObject.clickY);
          $(thisArrowObject.el)
            .parent()
            .height(
              $(thisArrowObject.el)
              .parent()
              .height() + changeDistance
            );
          thisArrowObject.clickY = e.pageY;
          $(thisArrowObject.el).offset({ bottom: e.pageY });
        }
        $(thisArrowObject.el).height(10);
      }
    }
  };

  $(doc).mouseup(function(e) {
    setHeight("setHeight");
    setWidth("setWidth");
    // 鼠标弹起时设置不能拖动
    if (thisTransverseObject != null) {
      thisTransverseObject.transverseDragging = false;
      thisTransverseObject = null;
    }
    if (thisVerticalObject != null) {
      thisVerticalObject.verticalDragging = false;
      thisVerticalObject = null;
    }
    if (thisArrowObject != null) {
      thisArrowObject.verticalDragging = false;
      thisArrowObject = null;
    }

    e.cancelBubble = true;
  });
});

4. 完整代码与效果

效果图:

split.gif

项目地址:https://github.com/biaochenxuying/split
效果体验地址: https://biaochenxuying.github.io/split/index.html

初始代码是从网上来的,不过网上的并不完整,父 div 的高也不能改变,并且孩子的宽高并不是百分比的,布局也并不合理,所以修改成这样子。

5. 最后

微信公众号:BiaoChenXuYing
分享 前端、后端开发等相关的技术文章,热点资源,随想随感,全栈程序员的成长之路。

关注公众号并回复 福利 便免费送你视频资源,绝对干货。

福利详情请点击: 免费资源分享--Python、Java、Linux、Go、node、vue、react、javaScript

BiaoChenXuYing

阅读 1k更新于 2018-12-27

推荐阅读
全栈修炼
用户专栏

分享 大前端开发 相关知识,全栈程序员的成长之路,公众号【全栈修炼】。

977 人关注
63 篇文章
专栏主页
目录