umi.js 中的默认 HTML 是如何屏蔽的

guangzan
 • 330

在使用 umijs 时,修改默认模板,新建 src/pages/document.ejs,umi 约定如果这个文件存在,会作为默认模板,比如:

<!doctype html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8" />
 <title>Your App</title>
</head>
<body>
 <div id="root"></div>
</body>
</html>

请问 react umi 是通过何种方式将默认模板隐藏起来的呢?

回复
阅读 631
1 个回答

只是判断存在就取它,不存在就取默认文件
packages/core/src/Html/Html.ts#L110

const tpl = readFileSync(
   tplPath || join(__dirname, 'document.ejs'),
   'utf-8',
  );
宣传栏