C# 如何使用OpenSSL生成的公钥秘钥对进行加密解密?

class RSA
  {
    static String pubKey = "MCwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADGwAwGAIRAO8EnwmDeL+OOSvkqKy5dIkCAwEAAQ==";
    static String priKey = "MGMCAQACEQDvBJ8Jg3i/jjkr5KisuXSJAgMBAAECEQDJhcPxaX/tQIOj7Io/sUQB\nAgkA92qTuJhxI7kCCQD3T3SHDsffUQIIbIW46b0j0zECCD0Kr4hmbY8BAgkAwBBk\n2nJozn4=";


    public static String Encrypt(String content)
    {
      RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider();
      byte[] pubKeyBytes = Convert.FromBase64String(pubKey);
      rsa.ImportCspBlob(pubKeyBytes);
      byte[] resultBytes = rsa.Encrypt(Encoding.UTF8.GetBytes(content), false);
      String result = Convert.ToBase64String(resultBytes);

      return result;
    }
    public static String Decrypt(String content)
    {
      RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider();
      byte[] priKeyBytes = Convert.FromBase64String(priKey);
      rsa.ImportCspBlob(priKeyBytes);
      byte[] resultBytes = rsa.Decrypt(Convert.FromBase64String(content), false);
      String reuslt = Encoding.UTF8.GetString(resultBytes);
      return reuslt;
    }
  }

测试:String result = RSA.Encrypt("123"); 会在这一行:rsa.ImportCspBlob(pubKeyBytes); 报错:System.Security.Cryptography.CryptographicException: 不正确的提供程序版本。

请问正确的做法是怎么样的?


测试了C#自己生成的公钥密钥对是可以用的,但是ruby 用openssl生成的就不行. 反之 C#生成的 ruby的openssl库也不能用.

是参数设置的不对么

回复
阅读 12.3k
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
logo
Microsoft
子站问答
访问
宣传栏