Go 语言中 = 和 := 有什么区别

新手求问,在golang 中
=
:=
有什么区别

阅读 23.9k
评论 2016-10-13 提问
  2 个回答

  = 是赋值, := 是声明变量并赋值。

  // = 使用必须使用先var声明例如:
  var a
  a=100
  //或
  var b = 100
  //或
  var c int = 100
  
  // := 是声明并赋值,并且系统自动推断类型,不需要var关键字
  d := 100
  评论 赞赏