Go 语言中 = 和 := 有什么区别

kakisong
  • 67

新手求问,在golang 中
=
:=
有什么区别

回复
阅读 28.3k
2 个回答

= 是赋值, := 是声明变量并赋值。

// = 使用必须使用先var声明例如:
var a
a=100
//或
var b = 100
//或
var c int = 100

// := 是声明并赋值,并且系统自动推断类型,不需要var关键字
d := 100
你知道吗?

宣传栏