node promise问题,如何控制流程?

pigLoveRabbit
 • 6.7k

现在我有step1, step2,step3,step4四个操作,都用promise了
逻辑是只要有一个step成功就返回,不用执行下面的操作,有一个失败,就执行下面的操作,例如,step1失败,执行step2,如果成功,就不用执行下面的step3了


以上操作用promise如何写比较好呢?

回复
阅读 3k
6 个回答
Humphry
 • 16.4k
✓ 已被采纳

成功了reject的方案中,你需要找到一个办法区分成功流程,和代码运行过程中发生的错误。

比如step3里面出现了一个无法预估的异常,抛出了一个错误,这个时候对正常流程的处理和对异常流程的处理都混在promise给你提供的对异常流程的接口中了。

不要用异常处理逻辑来做正常处理流程,这个规则保证了代码可读性与可维护性。


用promise的方案很简单。此外,正常处理流程(console.log("Done"))和异常处理流程(console.error("Done, but all failed"))可以清晰地分辨出:

console.log("start")
step1()
  .catch(step2)
  .catch(step3)
  .catch(step4)
  .then(() => console.log("Done"))
  .catch(() => console.error("Done, but all failed"))

切换step1、step2……的返回就可以查到所有流程:

function step1(){ console.log(1); return Promise.reject(); }
function step2(){ console.log(2); return Promise.resolve(); }
function step3(){ console.log(3); return Promise.resolve(); }
function step4(){ console.log(4); return Promise.resolve(); }
onioNN
 • 326

成功的话就reject。(仅参考,不建议这样写)

这个情况用async+await大法好

var p1 = new Promise(function (resolve, reject) {
 // ...

});

var p2 = new Promise(function (resolve, reject) {
 // ...
 resolve(p1);
})

嗯 楼上说的对 用 async function 比较方便

// 假设步骤如下
const api = 'http://api.hitokoto.cn/?c=a'
const asyncFunctions = {
 async step1() { return await fetch(api).then(res => res.json()) },
 async step2() { return await fetch(api).then(res => res.json()) },
 async step3() { return await fetch(api).then(res => res.json()) },
 async step4() { return await fetch(api).then(res => res.json()) },
}

;(async () => {
 let result = null
 for(let step in asyncFunctions) {
  try {
   result = await asyncFunctions[step]()
   break
  } catch(err) {
   console.error(err)
  }
 }
 console.info(result)
})()

说用race的应该是没理解需求,需求是说,step1如果失败才执行step2,如果用race就都会执行了。
@不爱吃西红柿的鱼

1 篇内容引用
宣传栏