Swfit:用Var和let声明,引用计数为什么不同?

    let aClass = AClass()
    var tClass = AClass()
    print(CFGetRetainCount(aClass))
    print(CFGetRetainCount(tClass))
    
    输出:
    1
    2

用let定义一个常量引用数是1,而用var定义一个变量引用数是2,这里有什么讲究吗?

回复
阅读 1.9k
1 个回答

试试这样,输出还是1、2吗?

    var tClass = AClass()
    let aClass = AClass()
    
    print(CFGetRetainCount(aClass))
    print(CFGetRetainCount(tClass))
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
宣传栏