TypeScript如何定义由数字组成的字符串?

需要定义一个字符串,该字符串由数字组成;

  interface NumStr {
    // ???
  }
  
  let num_str: NumStr = '0'; // OK
  let num_str: NumStr = 0; // not OK
  let num_str: NumStr = ''; // not OK

我需要如何定义呢?
如果这个字符串限定长度为n,又该如何定义呢?

阅读 264
评论 更新于 2019-08-14
  2 个回答
  jokester
  • 6.6k

  没这功能
  有个用正则定义string子类型的issue开了好多年了,尚未统一

  评论 赞赏 2019-08-14