pyhton初学者关于生成器的疑问

黄海龙
 • 3
新手上路,请多包涵

这是一个杨辉三角的生成器,请教为什么生成器的next没有变化,
如果我把生成器里的yield L换成pre,就可以正常生成,这是为什么呢?

代码如下:

def triangles():
  L = [1]
  pre = L
  while True:
    yield L
    for i in range(1, len(L)):
      L[i] = pre[i] + pre[i-1]
    L.append(1)
    pre = L[:]

print(next(triangles()))
print(next(triangles()))
print(next(triangles()))

image.png

回复
阅读 313
1 个回答
✓ 已被采纳

每次调用 triangle 都会新生成一个从头开始的生成器。

应该这样:

n = triangles()
print(next(n))
print(next(n))
print(next(n))
你知道吗?

宣传栏