uniapp 插槽传值编译到小程序报错,浏览器正常?

子组件

 <slot name='item' :item="item"></slot>

父组件

//解构与不解构写法编译微信小程序都报错,浏览器正常
//解构
<view v-slot:item="{item}">
    123
 </view>
//不解构
<view v-slot:item="item">
    123
 </view>

报错内容:
image.png

回复
阅读 681
1 个回答

直接这样写

// 子组件
<slot name="item" :scope="item"></slot>
// 父组件
<template #item="{ scope }">
</template>
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
  • 和开发者交流问题的细节
  • 关注并接收问题和回答的更新提醒
  • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
推荐问题
宣传栏