springcloud

Spring Cloud是一系列框架的有序集合。它利用Spring Boot的开发便利性巧妙地简化了分布式系统基础设施的开发,如服务发现注册、配置中心、消息总线、负载均衡、断路器、数据监控等,都可以用Spring Boot的开发风...[ 百科 ]

推广链接

标签排行榜 本月 · 全部

  1. macrozheng +17
  2. 双木 +16
  3. zhoutao +5
  4. toesbieya +2
  5. FWNHjI4 +1
  6. aaaxiu +1
  7. chenshun +1