php 合并多维数组问题

lucien
 • 6

有2个数组

$array1 =[
[0]=>
 array(3) {
  ["id"]=> "1",
  ["uid"]=>'123',
  ["status"]=>'0'
[1]=>
 array(3) {
  ["id"]=> "2",
  ["uid"]=>'321',
  ["status"]=>'1'
]
$array2 =[
[0]=>
 array(2) {
  ["uid"]=> "123",
  ["name"]=>'张三'
[1]=>
 array(2) {
  ["uid"]=> "321",
  ["name"]=>'李四'
]

我在循环输出array1的时候。如何把uid替换成array2中的name?

foreach($array1 as $item) {
 $item['status']= $item['status']==1?'是':'否';
 $item['uid']= xxx;//这里如何替换成name?
 $newarr[] = $item;
}
回复
阅读 3k
3 个回答

2个数组的匹配数据的位置是一一对应的么? 如果这样, 比较简单:

$count = count($array1);
for ($i = 0; $i < $count; ++$i) {
  $array1[$i]['uid'] = $array2[$i]['name'];
}

这样就可以了, 这种情况用foreach反而不方便.

假如数据不匹配, 需要在array2中搜索的话, 给个简单的例子:

foreach ($array1 as &$item) {
  $item['uid'] = get_name($array2, $item['uid']);
}

function get_name(&$data, $uid)
{
  foreach ($data as &$item) {
    if ($item['uid'] == $uid) {
      $name = $item['name']
      unset($item);
      return $name;
    }
  }
}

再来拓展一下

$array3 = function() use($array2) {
  $res = array();
  foreach ($array2 as $item) {
    $res[$item['uid']] = $item['name'];
  }
  return $res;
};

foreach ($array1 as &$item) {
  $item['uid'] = $array3[$item['uid']];
}
$array2 = array_column($array2, 'name', 'uid');
foreach($array1 as &$arr) $arr['uid'] = $array2[$arr['uid']];
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
宣传栏