LeetCode Merge Sorted Array问题

题目

代码

/**
 * @param {number[]} nums1
 * @param {number} m
 * @param {number[]} nums2
 * @param {number} n
 * @return {void} Do not return anything, modify nums1 in-place instead.
 */
var merge = function(nums1, m, nums2, n) {
  var i;
  if(m===0){
    for(i=0;i<n;i++){
      nums1[i]=nums2[i];  
    }
  }else{
    nums1.splice(m,nums1.length);
    nums2.splice(n,nums2.length);
    nums1=nums1.concat(nums2);
    nums1.sort();
  }
  console.log(nums1);//输出[1,2]
};
merge([1,0],1,[2],1);

问题

 • 提交提示错误如下:
Input:
[1,0], 1, [2], 1

Output:
[1]      

Expected:
[1,2]
 • 但是我本地运行输出的就是[1,2]啊!
  图片描述
 • 哪里出了问题?

解决

 • 是concat()的问题,concat()又复制了一份,没有在nums1上面修改,所以我在方法中打印是对的,但是在方法外打印就不对了。
 • 当然sort()方法也有点问题,需要传一个比较函数
 • 最后AC的代码如下:
var merge = function(nums1, m, nums2, n) {
  var i,j;
  var sortNumber = function(a,b){
    return a-b;
  }
  if(m===0){
    for(i=0;i<n;i++){
      nums1[i]=nums2[i];  
    }
  }else{
    nums1.splice(m,nums1.length);
    nums2.splice(n,nums2.length);
    for(j=0;j<nums2.length;j++){
      nums1.push(nums2[j]);
    }
    nums1.sort(sortNumber);
  }
};
阅读 2.4k
评论
  2 个回答
  • 4.6k

  很久没写js了, 但我记得, 对形参的赋值 不会影响到实参的.

  nums1=nums1.concat(nums2);

  你这里改的num1, 只在函数中有效.

   你审题错误,m和n分别表示的是取数组的前多少个,就是说去nums1的前m个和nums2的前n个合并到nums1里并排好序

   另外你的代码在我本地输出[1],这是我的答案:

   /**
    * @param {number[]} nums1
    * @param {number} m
    * @param {number[]} nums2
    * @param {number} n
    * @return {void} Do not return anything, modify nums1 in-place instead.
    */
   var merge = function(nums1, m, nums2, n) {
     for(var i = m; i < m + n; i++) {
       nums1[i] = nums2[i - m];
     }
   
     nums1.splice(m + n);
   
     var l = nums1.length, temp;
     while(l --) {
       for(var j = 0; j < l; j++) {
         if(nums1[j] > nums1[j + 1]) {
           temp = nums1[j];
           nums1[j] = nums1[j + 1];
           nums1[j + 1] = temp;
         }
       }
     }
   };
   
    撰写回答

    登录后参与交流、获取后续更新提醒

    相似问题
    推荐文章