swift习题

wlxlj24
 • 61
“let interestingNumbers = [
  "Prime": [2, 3, 5, 7, 11, 13],
  "Fibonacci": [1, 1, 2, 3, 5, 8],
  "Square": [1, 4, 9, 16, 25],
]
var largest = 0
for (kind, numbers) in interestingNumbers {
  for number in numbers {
    if number > largest {
      largest = number
    }
  }
}
print(largest)”

“ 添加另一个变量来记录现在和之前最大数字的类型。”

刚学swift,小白问题求解答

回复
阅读 2.7k
1 个回答
let interestingNumbers = [
  "Prime": [2, 3, 5, 7, 11, 13],
  "Fibonacci": [1, 1, 2, 3, 5, 8],
  "Square": [1, 4, 9, 16, 25],
]
var largest = 0
var largestKind: String = ""
for (kind, numbers) in interestingNumbers {
  for number in numbers {
    if number > largest {
      largest = number
      largestKind = kind // 同时更新largest和largestKind
    }
  }
}
print(largest)
print(largestKind)
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
宣传栏