python 13位时间戳转转为日期格式提示错误~!

python 2.7

def timeStamp(timeNum):
  timeStamp = float(timeNum)
  timeArray = time.localtime(timeStamp)
  otherStyleTime = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", timeArray)
  print otherStyleTime

调用函数timeStamp(1457410893000)的时候

提示错误:
ValueError: (22, 'Invalid argument')

求教,谢谢~!

回复
阅读 7k
1 个回答
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
推荐问题
宣传栏