0
var list = ['1-10','1-20','1-22','2-2','2-3','2-4','3-1','3-5','4-6','5-10'];
/*
如何将上面数组分成5组?
如:1-* 为第一组;
  2-* 为第二组;
  ....
以此类推,求解
*/
caryhgq 3.4k
2017-03-22 提问
4 个回答
5

已采纳

题意里分组的共同点在于元素的第一个字符(应该说是连线符前的字符串)相同,所以可以用一个对象(其实就是类似字典的含义),把对应数据组合在一起放到同一个地方去。

var obj = {};
var list = ['1-10','1-20','1-22','2-2','2-3','2-4','3-1','3-5','4-6','5-10'];
list.forEach(function(e){
 var index = e.split('-')[0];
 if(!obj[index]){
  obj[index] = [];
 }
 obj[index].push(e);

})
0

lodash https://lodash.com/docs/4.17.4

const ret = _.groupBy(list, e => e.split('-')[0])

0
 var arr1=[],arr2=[],arr3=[],arr4=[],arr5=[];
 for(var I = 0;I< list.length;I++){
  var a = list[I].str.substr(0, 2)
  if(a == 1){
   arr1.push(list[I])
  }
  if(a == 2){
   arr2.push(list[I])
  }
  if(a == 3){
   arr3.push(list[I])
  }
  if(a == 4){
   arr4.push(list[I])
  }
  if(a == 5){
   arr5.push(list[I])
  } 
 }
0

类似这样的也可以:

输入:

let arr = [
  "四川省",
  "四川省/绵阳市",
  "四川省/广元市",
  "贵州省/贵阳市",
  "贵州省/安顺市",
  "湖北省",
  "湖北省/武汉市"
]

输出:

[{
  "loc_province": "四川省",
  "loc_city": ["绵阳市", "广元市"]
}, {
  "loc_province": "贵州省",
  "loc_city": ["贵阳市", "安顺市"]
}]

根据省份进行分组。

函数:

let group = (array, spliter) => {
  let location = {}
  location['loc_city'] = []
  let currentProvince = ''
  let locations = []
  let size=array.length
  for (let index = 0; index <size; index++) {
    const element = array[index];
    if (element.includes(spliter)) {
      let province = element.split(spliter)[0]
      let city = element.split(spliter)[1]
      if (currentProvince !== province) {
        currentProvince = province
        locations.push(location)
        location = {};
        location['loc_city'] = []
        location['loc_province'] = province
        location['loc_city'].push(city)
      } else {
        location['loc_city'].push(city)
      }
      index === size - 1 && locations.push(location)
    }
  }
  locations.shift();
  return locations;
}

测试:

let arr = [
  "四川省",
  "四川省/绵阳市",
  "四川省/广元市",
  "贵州省/贵阳市",
  "贵州省/安顺市",
]
console.log(group(arr,'/'));
/*[{
  "loc_province": "四川省",
  "loc_city": ["绵阳市", "广元市"]
}, {
  "loc_province": "贵州省",
  "loc_city": ["贵阳市", "安顺市"]
}]
*/
var list = ['1-10', '1-20', '1-22', '2-2', '2-3', '2-4', '3-1', '3-5', '4-6', '5-10'];
console.log(group(list,'-'));
/*
[ { loc_city: [ '10', '20', '22' ], loc_province: '1' },
 { loc_city: [ '2', '3', '4' ], loc_province: '2' },
 { loc_city: [ '1', '5' ], loc_province: '3' },
 { loc_city: [ '6' ], loc_province: '4' },
 { loc_city: [ '10' ], loc_province: '5' } ]
*/

撰写答案

推广链接