WebGL立方体数组含义求解

tentou
 • 676

创建颜色对象数组

var textureCoordinates = [
          // Front
          0.0, 0.0,
          1.0, 0.0,
          1.0, 1.0,
          0.0, 1.0,
          // Back
          0.0, 0.0,
          1.0, 0.0,
          1.0, 1.0,
          0.0, 1.0,
          // Top
          0.0, 0.0,
          1.0, 0.0,
          1.0, 1.0,
          0.0, 1.0,
          // Bottom
          0.0, 0.0,
          1.0, 0.0,
          1.0, 1.0,
          0.0, 1.0,
          // Right
          0.0, 0.0,
          1.0, 0.0,
          1.0, 1.0,
          0.0, 1.0,
          // Left
          0.0, 0.0,
          1.0, 0.0,
          1.0, 1.0,
          0.0, 1.0
        ];

这个前面

// Front
          0.0, 0.0,
          1.0, 0.0,
          1.0, 1.0,
          0.0, 1.0,

这个正面怎么表达的颜色呢??
第一行0.0, 0.0,表示第一个顶点黑色到黑色?
第二行1.0, 0.0,表示第二个顶点白色到黑色?
是这么理解吗?
一个订单怎么会有过度色呢?明明应该就只有黑色或者白色啊!怎么回事从黑色到黑色呢??

还有

// 每个三角形的顶点索引
        var cubeVertexIndices = [
          0, 1, 2,   0, 2, 3,  // front
          4, 5, 6,   4, 6, 7,  // back
          8, 9, 10,   8, 10, 11,  // top
          12, 13, 14,   12, 14, 15,  // bottom
          16, 17, 18,   16, 18, 19,  // right
          20, 21, 22,   20, 22, 23  // left
        ];

这个索引里的0, 1, 2, 0, 2, 3, 应该不是坐标吧····这是什么呢

回复
阅读 1.5k
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
宣传栏