js正则匹配小括号中的内容

var aa="ldfjsldfj(dsfasjfj3124123)";
小括号中是任意内容,怎样匹配出来

阅读 12.8k
评论 2017-07-03 提问
  3 个回答
  luckness
  • 5.9k
  var aa="ldfjsldfj(dsfasjfj3124123)";
  var result = aa.match(/\(([^)]*)\)/);
  // 此时result=["(dsfasjfj3124123)", "dsfasjfj3124123"];
  if (result) {
    console.log(result[1]); // "dsfasjfj3124123"
  }
  评论 赞赏

   可以使用如下正则:

    /\((.+)\)/g

   测试结果如下:

   'ldfjsldfj(dsfasjfj3124123)'.match(/\((.+)\)/g);
   console.log(RegExp.$1); // dsfasjfj3124123
   
   评论 赞赏

    /(.+)/

    只取出小括号的内容

    评论 赞赏
     撰写回答

     登录后参与交流、获取后续更新提醒