Python的try中的代码有异常,但还是执行成功了一半?

6666
 • 2.7k
a=1
b=1
def add():
  b=2
  print("add")
  print(a)
  print(b)
  1/0
try:
  a=2
  add()
except ZeroDivisionError:
  print("error")
  print(a)
  print(b)
finally:
  print("finally")
  print(a)
  print(b)

a 和 b 都被赋值成2了,但是最后打印出:

add
2
2
error
2
1
finally
2
1 

这是什么原理,为什么b被还原成1了

回复
阅读 3.3k
1 个回答
✓ 已被采纳

add 函数里面定义的 b 是局部变量,并不会修改掉全局变量,可以像这样修改全局变量

def add():
  global b
  b = 2
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
宣传栏