php数组处理

沐言
 • 190
$arr = [
  ['num' => -1],
  ['num' => 1],
  ['num' => 2],
  ['num' => 3],
  ['num' => 8],
  ['num' => 9],
  ['num' => 10],
  ['num' => 11],
  ['num' => 20],
  ['num' => 21],
  ['num' => 22],
  ['num' => 25],
  ['num' => 30],
  ['num' => 31],
  ['num' => 32],
  ['num' => 100],
];

现在的要求是,如果数组中num值相减大于1的话,就给它分割成一个新的数组,处理成这样:

$arr = [
  [
    ['num' => -1],
  ],
  [
    ['num' => 1],
    ['num' => 2],
    ['num' => 3],
  ],
  [
    ['num' => 8],
    ['num' => 9],
    ['num' => 10],
    ['num' => 11],
  ],
  [
    ['num' => 20],
    ['num' => 21],
    ['num' => 22],
  ],
  [
    ['num' => 25]
  ],
  [
    ['num' => 30],
    ['num' => 31],
    ['num' => 32],
  ],
  [
    ['num' => 100],
  ]
];

想请教下,用PHP该怎么处理?

回复
阅读 793
1 个回答

至少for循环还是能想到..

function continuous($arr, $field = "num")
{
  $result = [];
  $temp = [
    $arr[0],
  ];
  for ($i = 1; $i < count($arr); $i++) {
    $prev = $arr[$i - 1][$field];
    $now = $arr[$i][$field];
    if ($now - $prev == 1) {
      $temp[] = $arr[$i];
    } else {
      if ($temp) {
        $result[] = $temp;
      }
      $temp = [$arr[$i]];
    }
  }
  if(!empty($temp)) {
    $result[] = $temp;
  }
  
  return $result;
}
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
你知道吗?

宣传栏