element-ui form验证复杂对象,对象里包含数组里包含的对象

求指导,对象里面的数组里面的对象怎么验证。
要验证dataForm.phones[0].brand

<el-form
<el-form-item 里要怎么写。

数据如下:

data() {
  return {
   dataFrom: {
    name: '名字',
    computer: { brand: 'intel', model: 'E3-1231' },
    phones: [
     { brand: '华为', model: 'P9' },
     { brand: '小米', model: 'MI8' }
    ]
   }
  }
 }
阅读 16.3k
1 个回答
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
推荐问题
宣传栏