1
let arr1 = [
 {
  a: 13,
  b: 14,
 },
 {
  a: 17,
  b: 23,
 },
 {
  a: 89,
  b: 79,
 },
]

let arr2 = [
 {
  a: 13,
  b: 14,
  c: 15,
  d: 78,
 },
 {
  a: 17,
  b: 23,
  c: 145,
  d: 718,
 },
 {
  a: 67,
  b: 203,
  c: 1345,
  d: 11,
 },
 {
  a: 517,
  b: 423,
  c: 8,
  d: 34,
 },
]

如上所示 有两组对象数组 arr1的某一元素的a属性等于arr2的某一元素的a属性,b属性等于b属性,如上代码 将arr2过滤得到一个新数组

arr3 = [
 {
  a: 13,
  b: 14,
  c: 15,
  d: 78,
 },
 {
  a: 17,
  b: 23,
  c: 145,
  d: 718,
 },
]

求大佬给一个解决方案

玄真君 171
2018-12-20 提问
1 个回答
0

已采纳
arr2.filter(item => arr1.find(_item => item.a === _item.a && item.b === _item.b))

撰写答案

推广链接