js数组,把多个数组的比如1号位,都push到一个新数组

Neoo1984
  • 53

arr1 = [],
arr2 = [],
//more arr

怎么把arr 的比如一号位置 都放到一个新的newArr,

回复
阅读 868
1 个回答
✓ 已被采纳
function pickArrayFromIndex(index, ...args) {
    return args.map(arr => arr[index])
}
// pickArrayFromIndex(1,[0,1],[11,22],[111,333]) => [1, 22, 333]
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
  • 和开发者交流问题的细节
  • 关注并接收问题和回答的更新提醒
  • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
你知道吗?

宣传栏