package.json dependencies 中 file:.. 是什么意思?

cjwj
 • 628
回复
阅读 2.5k
1 个回答

就是正常的本地文件,你这里 ../node_modules/react 的就表示当前项目所在目录的上一级目录的 node_modules/react

我估计他这个是有一个公共的 npm 库,结构类似:

- iframe-resizer-react
 - node_modules
  - react
  - react-dom
 - src
 - example
  - node_modules
   - react-scripts
  - package.json // 包配置文件
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
宣传栏