js 字符串转数组,简洁的能把str转换成strArry?

如题
怎么简洁的能把str转换成strArry
???

var str = '123人(@@2972109)。'

var strArry = ["123人(", "@@2972109", ")。"]

回复
阅读 3k
5 个回答
'123人(@@2972109)。'.trim().split(/(?<=\()|(?=\))/)
// ["123人(", "@@2972109", ")。"]
var str = '123人(@@2972109)。'
var str2 = str.replace(/(\()/g,'$1,')
var str3 = str2.replace(/(\))/g,',$1')
var strArray = str3.split(",")
'123人(@@2972109)。'.split(/((?<=\()|(?=\)))/).filter(v=>!!v)

测试:

2次拆分同时保留分隔符..
split后补

var str = '123人(@@2972109)。'
let tmp1 = str.split("(")
let tmp2 = tmp1[1].split(")")

let strArr = [tmp1[0]+"(",tmp2[0],")"+tmp2[1]]

正则找子串

var str = '123人(@@2972109)。'
let matched = str.match(/^(.*)\((.*)\)(.*)$/);
let strArr = [matched[1]+"(",matched[2],")"+matched[3]];
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
  • 和开发者交流问题的细节
  • 关注并接收问题和回答的更新提醒
  • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
推荐问题
宣传栏