antd form item 使用noStyle时,如何设置错误提示在当前输入框下面,且只校验一个

问题示例:image.png
问题代码示例

<Item>
  <Item rules={} noStyle><Input /><Item>
  <Item rules={} noStyle><Input /><Item>
  <Item rules={} noStyle><Input /><Item>
  <Item rules={} noStyle><Input /><Item>
<Item>
回复
阅读 3.1k
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
  • 和开发者交流问题的细节
  • 关注并接收问题和回答的更新提醒
  • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
推荐问题
宣传栏