golang假死

bskqlsdr
  • 1
新手上路,请多包涵

pid 36429] setns(36385, 0x8f8b / CLONE_NEW??? / <unfinished ...>
[pid 36747] <... rt_tgsigqueueinfo resumed> ) = 4294966784
[pid 36429] <... setns resumed> ) = 0
[pid 36747] --- SIGURG {si_signo=SIGURG, si_code=SI_TKILL, si_pid=36385, si_uid=0} ---
[pid 36429] setdomainname("", 0 <unfinished ...>
[pid 36747] rt_sigreturn({mask=~[ILL TRAP BUS FPE SEGV SYS]}) = 25200496
[pid 36747] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, ~[ILL TRAP BUS FPE SEGV SYS], NULL, 8) = 0
[pid 36747] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, ~[ILL TRAP BUS FPE SEGV SYS], NULL, 8) = 0
[pid 36747] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
[pid 36747] rt_tgsigqueueinfo(25200496, 128, SIGINT, NULL <unfinished ...>
[pid 36429] <... setdomainname resumed> ) = 0
[pid 36429] fanotify_mark(1, FAN_MARK_ONLYDIR|FAN_MARK_IGNORED_MASK|FAN_MARK_IGNORED_SURV_MODIFY|0x1453f00, 0, 0, NULL) = 0
[pid 36429] syscall_0xfc(0x3, 0x1453780, 0x80, 0, 0, 0) = 0
[pid 36429] epoll_create1(0x17 / EPOLL_??? /) = 36385
[pid 36429] setns(36385, 0x8f8b / CLONE_NEW??? / <unfinished ...>
[pid 36747] <... rt_tgsigqueueinfo resumed> ) = 4294966784
[pid 36429] <... setns resumed> ) = 0
[pid 36747] --- SIGURG {si_signo=SIGURG, si_code=SI_TKILL, si_pid=36385, si_uid=0} ---
[pid 36429] setdomainname("", 0 <unfinished ...>
[pid 36747] rt_sigreturn({mask=~[ILL TRAP BUS FPE SEGV SYS]}) = 25200496
[pid 36747] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, ~[ILL TRAP BUS FPE SEGV SYS], NULL, 8) = 0
[pid 36747] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, ~[ILL TRAP BUS FPE SEGV SYS], NULL, 8) = 0
[pid 36747] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
[pid 36747] rt_tgsigqueueinfo(25200496, 128, SIGINT, NULL <unfinished ...>
[pid 36429] <... setdomainname resumed> ) = 0
[pid 36429] fanotify_mark(1, FAN_MARK_ONLYDIR|FAN_MARK_IGNORED_MASK|FAN_MARK_IGNORED_SURV_MODIFY|0x1453f00, 0, 0, NULL) = 0
[pid 36429] --- SIGSEGV {si_signo=SIGSEGV, si_code=SEGV_ACCERR, si_addr=0x3ad96b17c000} ---
[pid 36429] rt_sigreturn({mask=[]}) = 15165568
[pid 36429] syscall_0xfc(0x3, 0x1453780, 0x80, 0, 0, 0) = 0
[pid 36429] epoll_create1(0x17 /*

回复
阅读 165
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
  • 和开发者交流问题的细节
  • 关注并接收问题和回答的更新提醒
  • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
你知道吗?

宣传栏