C语言二维数组传参不是不可以用一级指针接收,哪位大佬看看我下面的代码为啥可以?

h
 • 1
河南新手上路,请多包涵

C语言二维数组传参不是不可以用一级指针接收,哪位大佬看看我下面的代码为啥可以?


#include<stdio.h>
void print(int* p, int x, int y)
{
  int i = 0;
  for (i = 0; i < x*y; i++)
  {
    if (i % 5 == 0 && i != 0)
    {
      printf("\n");
    }
    printf("%d ", *(p + i));
  }
}
int main()
{
  int arr[3][5] = { {1,2,3,4,5},{2,3,4,5,6},{3,4,5,6,7} };
  print(arr,3,5);
  return 0;
}

回复
阅读 202
1 个回答

谁跟你说的二维数组传参不能用一维数组接收?C语言里面的高维数组其实都是1维数组的语法糖。

int main()
{
  // 设定初值
  int d1[12];
  for (int i = 0; i < 12; i++)
    d1[i] = i + 1;

  // 一维数组
  for (int i = 0; i < 12; i++)
    printf("%d, ", d1[i]);
  printf("\n\n");

  // 二维数组
  int(*d2)[4] = (int(*)[4])d1;
  for (int i = 0; i < 3; i++)
  {
    for (int j = 0; j < 4; j++)
      printf("%d, ", d2[i][j]);
    printf("\n");
  }
  printf("\n");

  // 三维数组
  int(*d3)[2][3] = (int(*)[2][3])d1;
  for (int i = 0; i < 2; i++)
  {
    for (int j = 0; j < 2; j++)
    {
      for (int k = 0; k < 3; k++)
        printf("%d, ", d3[i][j][k]);
      printf("\n");
    }
    printf("\n");
  }
}

这是个 C++ 的例子,但把定义放到前面就是 C,你能看到1维数组跟多维数组之间是可以随意转换的。

撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
宣传栏